مقاله بررسی نقش حساسیت اضطرابی، ناگویی خلقی، عواطف مثبت و منفی و سلامت روان در پیش بینی بیماری آسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۷۱۹ تا ۷۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش حساسیت اضطرابی، ناگویی خلقی، عواطف مثبت و منفی و سلامت روان در پیش بینی بیماری آسم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسیت اضطرابی
مقاله ناگویی خلقی عاطفه مثبت و منفی
مقاله سلامت روان و آسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی نژاد محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر یداله
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: توجه به مسائل روان شناختی می تواند سهم به سزایی در ارتقای سلامت بیماران مبتلا به آسم داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل روان شناختی (شامل حساسیت اضطرابی، عاطفه مثبت و منفی، ناگویی خلقی و مولفه های آن، سلامت روان) در پیش بینی ابتلا به بیماری آسم بود.
مواد و روش ها: ۷۸ آزمودنی مبتلا به آسم و ۷۴ آزمودنی غیرمبتلا به آسم که همراه بیمار بودند در این پژوهش شرکت داشتند. ابزارهای پژوهش شامل شاخص حساسیت اضطرابی، مقیاس عاطفه مثبت و منفی، سلامت روان (SCL-25) مقیاس ناگویی خلقی ۲۰ سوالی (TAT-20).
یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که با کمک متغیرهای فوق می توان ابتلا به بیماری آسم را پیش بینی نمود. تابع حاصل ۰٫۲۶ درصد واریانس تفاوت میان گروه ها را تبیین می کند. این تابع ۷۲٫۴ درصد افراد دو گروه را به درستی به گروه های خود منتسب می کند. تحلیل ممیز کام به گام نشان داد که به ترتیب متغیرهای حساسیت اضطرابی و عاطفه مثبت بیش از سایر متغیرها در تمایز دو گروه سهیم هستند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای روان شناختی فوق تاثیر مهمی در پیش بینی بیماری آسم دارد. بنابراین در پیشگیری و درمان بیماری آسم باید توجه بیشتری به این متغیرها شود.