مقاله بررسی نقش جهت گیری های مذهبی در تبیین امید و بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش جهت گیری های مذهبی در تبیین امید و بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتقادات مذهبی
مقاله امید
مقاله بهزیستی روانشناختی
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به نقش مذهب به عنوان یک منبع مقابله با تنش در زندگی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جهت گیری های مذهبی در تبیین امید و بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
روش بررسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری عبارت است از تمامی زنان مبتلا به سرطان پستان مقیم شهرستان لنگرود که در سال ۱۳۹۱ به مراکز بهداشت و درمان این شهر مراجعه نموده بودند. از این جامعه نمونه ای به حجم ۱۳۷ نفر به شیوه در دسترس انتخاب شد. از مقیاس جهت گیری های مذهبی آلپورت، مقیاس امیدواری میلر و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درون سو با امید و بهزیستی روانشناختی در بیماران سرطانی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری:با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مذهب و دستیابی به معنویت بخش مهمی از زندگی بیماران سرطانی را تشکیل می دهد و تاثیر مهمی بر سلامت و بهزیستی آنان دارد.