مقاله بررسی نقش جنسیت و تحصیلات والدین دانشجویان بر مهارت های (مطالعه و خواندن مطالعه موردی دانشجویان کاردانی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۲۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش جنسیت و تحصیلات والدین دانشجویان بر مهارت های (مطالعه و خواندن مطالعه موردی دانشجویان کاردانی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنسیت-تحصیلات والدین–مهارتهای مطالعه–مهارتهای خواندن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایران نژاد پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر فن آوری اطلاعات، شیوه کسب، نگهداری و کاربرد آموخته ها برای انجام امور زندگی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف کلی این پژوهش بررسی نقش جنسیت و تحصیلات والدین در دانشجویان آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در رابطه با مهارتهای مطالعه و خواندن می باشد. سئوالهای پژوهش عبارتند از: ۱) آیا بین مهارتهای مطالعه دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟ ۲) آیا بین مهارتهای خواندن دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟ ۳) آیا تحصیلات پدر در میزان کسب مهارتهای مطالعه و خواندن دانشجو تاثیر دارد؟ ۴) آیا تحصیلات مادر در میزان کسب مهارتهای مطالعه و خواندن دانشجو تاثیر دارد؟ روش تحقیق از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه مورد مطالعه ۷۰۰ نفر در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ می باشند. نمونه به شیوه تصادفی خوشه ای از جامعه مادر انتخاب شد و ۳۳۰ نفر حجم نمونه در نظر گرفته شد. در بررسی سئوال اول تحقیق معلوم شد که در مقایسه میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر در استفاده از مهارتهای مطالعه و خواندن اختلاف معنی داری دیده نمی شود، اما میزان درصد دقت خواندن در دختران کمی بیشتر از پسران است در حالیکه میزان درصد سرعت خواندن پسران بیشتر از دختران می باشد. بررسی سئوال سوم و چهارم تحقیق نیز نشان داد که رابطه ای بین تحصیلات والدین و مهارتهای مطالعه و خواندن فرزندان آنان وجود ندارد.