مقاله بررسی نقش جرات ورزی و خودآگاهی در پیش بینی عملکرد جنسی زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش جرات ورزی و خودآگاهی در پیش بینی عملکرد جنسی زنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرات ورزی جنسی
مقاله خود آگاهی جنسی
مقاله عملکرد جنسی زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بای فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه جنسی، بخش مهمی از رابطه زناشویی است به گونه ای که هر مشکلی در رابط جنسی بر رابطه زناشویی و هر مشکلی در رابطه زناشویی بر رابطه جنسی، تاثیر گذار است. جرات ورزی به عنوان توانایی اعمال علایق و ایستادگی بر آن، بدون داشتن اضطراب و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران و آگاهی جنسی به عنوان ارزیابی فرایند های توجه در رفتار جنسی (خودتمرکزی جنسی و شرم) می تواتد روابط جنسی و زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش جرات ورزی و خود آگاهی در پیش بینی عملکرد جنسی زنان بود. بدین منظور، در یک طرح همبستگی، ۱۲۰ نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان گنبد با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و از نظر جرات ورزی جنسی، خودآگاهی و عملکرد جنسی، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که بین جرات ورزی، خود آگاهی جنسی و عملکرد جنسی، همبستگی معناداری وجود دارد. مدل فراهم شده نشان داد که ۳۵ درصد تغییر در نمرات عملکرد جنسی، توسط جرات ورزی و خودآگاهی جنسی تبیین می شود. نتایج پژوهش حاصل نشان داد که زنان با جرات ورزی جنسی بالاتر و خودآگاهی جنسی کمتر، عملکرد جنسی بهتری دارند.