مقاله بررسی نقش تغییر نگرش معلمان در میزان عملکرد یاددهی-یادگیری آن‌ها در مدارس دوره ابتدایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش تغییر نگرش معلمان در میزان عملکرد یاددهی-یادگیری آن‌ها در مدارس دوره ابتدایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر نگرش
مقاله عملکرد یاددهی-یادگیری
مقاله معلمان دوره ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمجیدتاش الهام
جناب آقای / سرکار خانم: مجلل چوبقلو محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله فام رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: بیگ زاده یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی در این تحقیق، بررسی نقش تغییر نگرش معلمان در میزان عملکرد یاددهی-یادگیری آن‌ها در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹، می‌باشد.
روش پژوهش: این پژوهش به روش تجربی انجام شده است که در آن، نقش تغییر نگرش معلمان در کیفیت عملکرد یاددهی-یادگیری آن‌ها مورد بررسی قرارگرفته است و به همین منظور برای سنجش تاثیر متغیر مستقل (تغییر نگرش) بر روی متغیر وابسته (عملکرد یاددهی-یادگیری)، از میان جامعه آماری که بالغ بر ۶۹۹ نفر معلم مرد و زن دوره ابتدایی شهرستان مراغه بود، تعداد ۵۰ نفر به عنوان نمونه، به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و با پیش آزمون محقق ساخته، وضعیت اولیه نگرش آنان سنجیده شد و همچنین به وسیله چک لیستی محقق ساخته، کیفیت عملکرد یاددهی-یادگیری آن‌ها مورد مشاهده قرار گرفت و سپس طی یک دوره آموزشی، جهت بهبود نگرش آن‌ها به حرفه معلمی، آموزش‌هایی به آنان داده شد و در ادامه، نگرش جدید آنان از طریق پس آزمون و عملکرد یاددهی-یادگیری نهایی معلمان بعد از آموزش، در کلاس درس مشاهده و نمره گذاری شد و در نهایت بعد از دو بار آزمون و سنجش مقدماتی و نهایی، میانگین‌های دو آزمون استخراج شد و معنی داری میانگین‌ها با استفاده از آزمون t دو نمونه ای) بررسی شد.
یافته‌ها و نتیجه گیری: طبق نتایج تحقیق، فرضیه اصلی تحقیق و به تبع آن، فرض‌های فرعی، مورد تایید قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که با اصلاح نگرش معلمان، فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آنان بهبود می‌یابد.