مقاله بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۵۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی پنهان
مقاله محیط اجتماعی
مقاله آزمون هالپین کرافت
مقاله عملکرد تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جانعلیزاده حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: شارع پور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کاشفی راد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به بررسی برنامه درسی پنهان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقاطع دبیرستان پسرانه – دخترانه شهر نیشابور در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ می پردازد. هدف پژوهش حاضر، تاثیر مهمترین بعد برنامه درسی پنهان (محیط اجتماعی) بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه که امتحانات آنان سراسری است می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع توصیفی – استنباطی می باشد. در خصوص روائی پرسشنامه از آزمون هالپین کرافت که پرسشنامه ای جهانی است استفاده شده و پایایائی آن با تغییرات انجام شده ۰٫۸۸۴ می باشد. تعداد جامعه آماری ۲۹۰ نفر می باشد. پرسشنامه هالپین کرافت که با آن محیط اجتماعی مدارس سنجیده می شود شامل روابط مدیر و کارکنان با دانش آموزان، روابط معلمان با دانش آموزان و رابطه دانش آموزان با یکدیگر را شامل می شود، نتایج حاصله نشان داد که: ۱- محیط های اجتماعی مدارس خاص (نمونه – شاهد) و دولتی از نظر باز – بسته بودن با هم متفاوتند. ۲- محیط های اجتماعی مدارس نمونه از شاهد و شاهد از دولتی بازترند. ۳- محیط های اجتماعی مدارس دخترانه نسبت به پسرانه بازترند. ۴- محیط های اجتماعی باز ۰٫۲۱ از عملکرد تحصیلی (معدل پایانی) دانش آموزان را تبیین می کند. ۵- با بسته شدن محیط های اجتماعی مدارس عملکرد تحصیلی (معدل پایانی) دانش آموزان کاهش می یابد.