مقاله بررسی نقش بازی های آموزشی بر یادگیری مفاهیم آموزش و مقایسه اعداد ریاضی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر ری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش بازی های آموزشی بر یادگیری مفاهیم آموزش و مقایسه اعداد ریاضی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر ری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازیهای آموزشی
مقاله یادگیری
مقاله مفاهیم برنامه درسی ریاضی
مقاله مفهوم عدد نویسی
مقاله مفهوم مقایسه اعداد (کمتر
مقاله بیشتر و مساوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتمداری علی
جناب آقای / سرکار خانم: احقر قدسی
جناب آقای / سرکار خانم: سیف نراقی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی اثر بازیهای آموزشی بر یادگیری مفاهیم برنامه درسی ریاضی دانش آموزان بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر ری در سال تحصیلی ۹۰- ۸۹ بود. حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۵۰ نفر از دانش آموزان پایه اول با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۲۵ نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) قرار داده شدند. جهت جمع آوری داده ها از آزمون ۳۰ سوالی در دو زمینه مفهوم آموزش اعداد (عددنویسی) و مفهوم مقایسه اعداد (کمتر، بیشتر و مساوی) استفاده شد. بازیهای آموزشی (۶ بازی) طی ۱۰ جلسه انجام شد. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری است. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t همبسته، آزمون t گروههای مستقل) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بازیهای آموزشی بر یادگیری مفاهیم برنامه درسی ریاضی در زمینه مفاهیم عددنویسی، کمتر، بیشتر و مساوی در دانش آموزان موثر است.