مقاله بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی نمونه موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقتصاد فضا و توسعه روستایی از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی نمونه موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی
مقاله زنان روستایی
مقاله اعتبارات خرد
مقاله اعتماد به نفس
مقاله دهستان لکستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بریمانی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: نیک منش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردی لو سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانمندسازی زنان روستایی به معنی قدرت بخشیدن به این قشر از جامعه برای ایفای نقش برجسته در توسعه و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری است که یکی از ضرورت های دستیابی به توسعه پایدار می باشد. در این میان اعتبارات خرد می تواند دسترسی به اهداف توانمندسازی را تسهیل نماید. این پژوهش در پاسخ به این سوال اصلی است: آیا اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی و روانی (اعتماد به نفس) زنان دهستان لکستان شهرستان سلماس موثر واقع بوده است؟ داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای، میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری گردید. جامعه آماری این پژوهش کل زنان دهستان لکستان بود که از آنها نمونه ای ۲۲۵ نفری به روش نمونه گیری سهمی انتخاب شد. نتایج با استفاده از آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی موثر بوده است. گروهی از زنانی که وام گرفته بودند نسبت به گروهی که وام دریافت نکرده بودند از لحاظ اقتصادی توانمندتر شده و از نظر روانی (اعتماد به نفس) نیز در وضعیت بهتری قرار داشتند.