مقاله بررسی نقش استفاده از ویدئو در آموزش علایم روانپزشکی به دانشجویان پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش استفاده از ویدئو در آموزش علایم روانپزشکی به دانشجویان پزشکی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش روانپزشکی
مقاله ویدئو
مقاله دانشجوی پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری نژاد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظهری شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: استیلایی فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: روش های مرسوم سخنرانی و آموزش تئوری، از سال ها قبل برای آموزش روانپزشکی به دانشجویان دوره پزشکی عمومی استفاده شده است. اما در سالیان اخیر، استفاده از تکنولوژی ها جدید مانند فیلم های ویدئویی برای این منظور، به تدریج راهی نو در آموزش روانپزشکی باز کرده است. استفاده از فیلم های ویدئویی در آموزش روانپزشکی فوایدی از جمله فراهم آوردن بازخورد و ارزیابی دانشجویان، افزایش مواجهه دانشجویان با ارزیابی های تشخیصی و سایکوپاتولوژی، ایجاد بحث در مورد جنبه های تئوری آموزشی، ارتقای آموزشی بیمار و پیشگیری از بیماری ها دارد.
روش کار: از بیست علامت روانپزشکی در بیماران واقعی، فیلم تهیه شد. سپس دانشجویان پزشکی به دو گروه تقسیم و برای آموزش آن ها از دو روش سخنرانی و آموزش با فیلم استفاده شد و به وسیله آزمون، میزان یادگیری دو گروه مقایسه گردید.
یافته ها: ۸۰ دانشجو شامل ۴۳ نفر در گروه آموزش با روش سخنرانی و ۳۷ نفر در گروه آموزش با فیلم وارد مطالعه شدند. دو گروه از نظر سن، جنسیت، تاهل و مقطع تحصیلی تفاوت معنی دار نداشتند. دو گروه، تفاوت آماری معنی داری از نظرنمرات کل داشتند و نمرات در گروه آموزش با فیلم بالاتر بود. همچنین از میان ۲۰ علامت مقایسه شده در بین دو گروه، میزان پاسخ دهی صحیح به ۵ علامت در گروه آموزش با فیلم به صورت معنی د اری از گروه دیگر بیشتر بود که شامل Delusional memory، Delusional mood، Intermetamorphosis، Double orientation و Passivity feeling بودند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تایید کننده پژوهش های قبلی در این زمینه می باشد و آموزش با فیلم در مجموع، موثرتر از آموزش با سخنرانی بود. میزان تاثیر استفاده از فیلم های آموزشی، به عواملی مانند روش مورد مقایسه با روش آموزش با فیلم، هدف از آموزش و کیفیت و نحوه آماده سازی ویدئو بستگی دارد.