مقاله بررسی نقش استرپتوکوک موتانس در ایجاد پوسیدگی دندان در کودکان حساس و مقاوم به پوسیدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۶۷ تا ۴۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش استرپتوکوک موتانس در ایجاد پوسیدگی دندان در کودکان حساس و مقاوم به پوسیدگی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکوک موتانس
مقاله پوسیدگی دندان
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مهرانی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی یزدی محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فروشانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: میرعمادی سید‌اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پوسیدگی در کودکان بعلت مصرف مکرر مواد قندی بخصوص هنگام شب مربوط به عادات فرهنگی و اقتصادی جامعه و تربیت خانوادگی می باشد. پوسیدگی های دندان یکی از شایع ترین بیماری های انسان است که عوامل زیادی مانند میکروارگانیسم ها، رژیم غذایی، گذشت زمان و خود میزبان در ایجاد آن نقش دارد. استرپتوکوک موتانس یکی از میکروارگانیسم هایی است که در ایجاد پوسیدگی دندان مطرح می باشد. هدف از این مطالعه تعیین نقش استرپتوکوک موتانس در پوسیدگی دندان در دو گروه حساس و مقاوم به پوسیدگی بوده است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی با همکاری ۱۲۰ کودک در دوگروه حساس و مقاوم از هر گروه ۶۰ کودک مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گروه سنی بین ۳ تا ۵ سال بطور تصادفی انتخاب شدند. معیار انتخاب برای گروه حساس به پوسیدگی  dmfs³ ۵و مقاوم به پوسیدگی  dmfs £ ۱بود. با جمع آوری بزاق این افراد از روش غیرتحریک شده و کشت آن در محیط اختصاصی میتیس سالیواریوس آگار در دمای ۳۷°C و شمارش استرپتوکوک موتانس انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون Chi-Square مورد ﺗﺠﺰیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج معنی داری بین تعداد استرپتوکوک موتانس در هر میلیتر (cfu/ml) و سن بیمار و تکرر مصرف مواد قندی بدست آمد، در حالیکه بین تعداد استرپتوکوک موتانس در هر میلیتر (cfu/ml) با جنس، بهداشت دهان و یا رژیم غذایی دوران شیرخواری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد که مصرف مواد قندی در سنین کودکی می تواند در پوسیدگی دندان نقش داشته باشد.