مقاله بررسی نقش آوندهای چوبی در بروز مقاومت به بیماری مرگ نارون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش آوندهای چوبی در بروز مقاومت به بیماری مرگ نارون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری مرگ نارون
مقاله آوند چوبی
مقاله مقاومت
مقاله Ophiostoma novo-ulmi

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی میرمعصوم
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان سیروس شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش ابعاد آوندهای چوبی و برخی صفات آناتومیکی مرتبط با آن در بروز درجات مختلف مقاومت نسبت به بیماری مرگ هلندی در درختان نارون محتمل است. در این تحقیق با هدف مقایسه اندازه قطر و پراکندگی آوندهای چوبی و برخی خصوصیات آناتومیکی مرتبط با آن به عنوان عوامل مهم مقاومت میزبانی نسبت به بیماری مرگ نارون در ۳ گونه نارون ملج، چتری و چینی انجام شد. در این آزمون علاوه بر اندازه گیری قطر آوندها، شاخص های درصد آوند در سطح مقطع، درصد آوندهای با بیش از ۱۰۰ میکرون و میزان هدایت هیدرولیکی نسبی نظری در حلقه های آوندی ۲ و ۳ ساله برای ۳ گونه نارون مزبور محاسبه شد. نتایج آزمون نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۰٫۰۱ بین شاخص های اندازه گیری شده در هر ۳ گونه نارون وجود دارد به طوری که گونه نارون ملج دارای آوندهایی با قطر بیش تر نسبت به دو گونه چتری و ملج بود. درصد آوندها در سطح مقطع و درصد آوندهای با بیش از ۱۰۰ میکرون نیز برای گونه نارون ملج بیش از نارون چتری و چینی محاسبه شد. همچنین شاخص میزان هدایت هیدرولیکی نسبی نظری برای گونه ملج به طور معنی داری بیش تر از دو گونه دیگر بدست آمد. نارون چینی نیز از نظر شاخص های اندازه گیری شده کم ترین مقادیر را نشان داد. به طور کلی وجود چنین تفاوت های معنی دار در شاخص های آناتومیکی مزبور در بین گونه های ملج و چتری (حساس به بیماری مرگ هلندی نارون) و گونه نارون چینی (مقاوم به بیماری مرگ نارون) می تواند گامی موثر در شناسایی عامل یا عوامل میزبانی مقاومت به عامل بیماری مرگ نارون (Ophiostoma novo-ulmi) باشد که در این مقاله بحث شده است.