مقاله بررسی نقش آموزش الکترونیکی بر روزآمد کردن دانش و مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان آموزش و پرورش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش آموزش الکترونیکی بر روزآمد کردن دانش و مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان آموزش و پرورش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله دانش فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازآذری کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بریمانی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زندگی در عصر حاضر نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت های استفاده از ابزارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. آن گونه که بدون داشتن چنین ابزاری، زندگی و به دنبال آن رقابت بسیار مشکل و مستلزم از دست دادن فرصت های فراوانی در زندگی روزانه افراد جوامع خواهد بود. هدف از مطالعه این پژوهش بررسی نقش آموزش الکترونیکی بر روز آمد کردن دانش و مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بابلسر می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بابلسر که تعداد آنان برابر ۱۰۱۵ نفر می باشد که از این تعداد ۲۸۵ نفر به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن توسط اساتید مربوطه مورد تایید قرار گرفته است و ضریب پایانی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر ۰٫۹۷ بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داده است که استفاده از کتب و مجلات الکترونیکی، اینترنت، نرم افزارهای آموزشی و مجموعه نرم افزارهای Office بر روزآمد کردن دانش و مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباط کارکنان موثر هستند.