مقاله بررسی نقش آلترناریا آلترناتا در بروز آسم آلرژیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان با استفاده از آزمون های پوستی پریک و ایمونواسی فاز جامد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش آلترناریا آلترناتا در بروز آسم آلرژیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان با استفاده از آزمون های پوستی پریک و ایمونواسی فاز جامد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژی
مقاله آزمون پوستی پریک
مقاله آلترناریا آلترناتا
مقاله ایمونواسی فاز جامد
مقاله آسم آلرژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طیفوری فردیس
جناب آقای / سرکار خانم: شمس قهفرخی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: معین آزادتهرانی مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقی ابیانه مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شیوع آلرژی های تنفسی به ویژه آلرژی های قارچی از جمله آلرژی های ناشی از آلترناریا آلترناتا در دهه های اخیر افزایش یافته و موجب بروز مشکلات بهداشتی زیادی در جهان شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش قارچ آ. آلترناتا در اتیولوژی آسم آلرژیک با استفاده از آزمون سنجش IgE اختصاصی و آزمون غربالگری آزمون پوستی پریک است.
مواد و روش ها: در تحقیق حاضر تعداد ۲۰۲ بیمار مبتلا به آسم آلرژیک در محدوده سنی ۱۲ تا ۸۳ سال در دو جنس مذکر (۴٫۱ درصد) و مونث (۵۹٫۹ درصد) پس از ثبت اطلاعات دﻣﻮﮔﺮافیک بررسی شدند. آزمون پوستی پریک با عصاره سلولی کامل آ. آلترناتا در ناحیه اپیدرم بازو برای غربالگری بیماران استفاده شد. از هیستامین به عنوان کنترل مثبت و از نرمال سالین به عنوان کنترل منفی استفاده شد. حضور IgE اختصاصی ضد آ. آلترناتا در سرم بیماران توسط روش ایمنوکپ فادیاتوپ بررسی شد. داده ها توسط آزمون های آنالیز واریانس و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: از ۲۰۲ بیمار مورد بررسی، ۱۴ نفر (۶٫۹۳ درصد) دارای آسم خفیف، ۷۳ نفر (۳۶٫۱۰ درصد) آسم متوسط و ۱۱۵ نفر (۵۶٫۹۰ درصد) آسم شدید بودند. تعداد ۳۵ نفر (۱۷٫۳۳ درصد) از کل افراد IgE اختصاصی منفی و آزمون پوستی مثبت، ۳۶ نفر (۱۷٫۸۲ درصد) آزمون IgE اختصاصی مثبت و آزمون پوستی منفی، ۱۴ نفر (۶٫۹۳ درصد) در هر دو آزمون مثبت و ۱۱۷ نفر (۵۷٫۹۲ درصد) در هر دو آزمون منفی بودند.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که قارچ آ. آلترناتا با توجه به حضور IgE اختصاصی در سرم ۲۴٫۷۵ درصد افراد مبتلا به آسم آلرژیک می تواند به عنوان یکی از عوامل با اهمیت آلرژی در این گروه از بیماران مطرح باشد. آزمون پوستی به عنوان یک آزمون غربالگری اولیه و ایمونواسی فاز جامد به عنوان آزمون تکمیلی در شناسایی آسم آلرژیک قارچی کاربرد دارد.