مقاله بررسی نظرات اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نظرات اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی استاد خوب
مقاله روش تدریس
مقاله دانش پژوهی
مقاله شخصیت فردی
مقاله مهارت ارتباطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناخت ویژگی های مطلوب یک مدرس اهمیت بالایی دارد، زیرا این خصوصیات می تواند موجب تسهیل فرآیند آموزش شده و حتی نقص کتب درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند. شناخت این ویژگی ها به مدرسین کمک می نماید تا برنامه ریزی آموزشی مناسب تری انجام داده و بهتر به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده دست یابند. این پژوهش با هدف «بررسی نظرات اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی» انجام شد.
روش: در یک بررسی مقطعی و توصیفی تحلیلی ۲۴۰ نفر از اساتید که به روش طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پرسشنامه را تکمیل نمودند. اطلاعات توسط spss11.5 با آزمون های توصیفی تحلیلی مناسب آنالیز شد.
یافته ها: میانگین سنی اساتید ۸٫۰۱۴±۴۵٫۱۳ بود. معیارهای اعضای هیات علمی برای یک استاد خوب به ترتیب شامل: دانش پژوهی، مهارت ارتباطی، مهارت تدریس، مهارت ارزشیابی دانشجویان، سپس ویژگی های ظاهری اساتید بود. آزمون ANOVA نشان داد بین متغیرهای سابقه کار، رتبه و موقعیت اجتماعی رشته تحصیلی اساتید و اولویت حیطه های مهارت ارتباطی، دانش پژوهی، روش تدریس، ارزشیابی و ویژگی های ظاهری اساتید معنی دار است .(p<0.05) آزمون t نشان داد ارتباط بین داشتن اوقات فراغت و اولویت حیطه دانش پژوهی، مهارت ارتباطی و ارزشیابی رابطه معنی دار آماری موجود بود  .(p<0.05)همبستگی سن اساتید و اولویت دانش پژوهی (p=0.000 و r=-0.337) و ویژگی های ظاهری اساتید (p=0.000 و r=-0.248) معنی دار و معکوس بود.
نتیجه گیری: مقایسه نظرات اساتید بیانگر همسویی در تعیین معیارهای یک استاد خوب می باشد. اولویت دادن به حیطه دانش پژوهی و مهارت ارتباطی استاد، بیانگر اهمیتی است که این قشر برای تعامل با دانشجویان به عنوان پیش زمینه تعلیم و تربیت قائل شده اند.