مقاله بررسی نشانه های اضطراب در دانشجویان دختر رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی نشانه های اضطراب در دانشجویان دختر رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله دانشجویان پیراپزشکی
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی فر عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: محرری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهیان ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: تنباکوچی بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اضطراب حالت ناخوشایند مواجهه با شرایط نامطلوب و غیر قابل کنترل در انسانهاست. ورود به دانشگاه و رویارویی با محیط تازه در بسیاری موارد زمینه ساز اضطراب در دانشجویان می گردد که به طور خاص در مورد دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی با توجه به محیط کاری پراسترس این مساله جدی تر مطرح می گردد. این نشانه ها به ویژه در دختران دانشجو شایع تر است. با توجه به اینکه اضطراب رابطه مهمی با یادگیری داشته و می تواند عملکرد دانشجویان را متاثر سازد، در این مقاله به ارزیابی وضع اضطراب در دانشجویان دختر رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخته شده است.
روش کار: این بررسی یک مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود، جامعه پژوهشی را دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی تشکیل می دادند. تعداد ۱۵۰ نفر از دانشجویان دختر رشته های پزشکی و پیراپزشکی به روش تصادفی ساده انتخاب و با پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. دانشجویانی که سابقه استرس های بارز مثل فوت نزدیکان یا بیماریهای طبی جدی یا طلاق یا حوادث ناگوار داشتند، از مطالعه کنار گذاشته شدند، لذا تعداد نمونه ها به ۱۳۶ مورد محدود شد. نتایج با استفاده. از نرم افزار SPSS و با آزمون (Chi-Square)، آزمون exact test و کروسکال والیس مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: دانشجویان مورد مطالعه شامل ۴۶ نفر اینترن، ۴۶ نفر استاجر و ۴۴ نفر دانشجوی پیراپزشکی بودند، %۶۷٫۶ مجرد و %۳۲٫۴ متاهل بودند. اضطراب آشکار با شدت متوسط تا شدید در %۴۵٫۶ اینترنها، %۳۶٫۹ اکسترنها و |%۲۰٫۵ دانشجویان پیراپزشکی وجود داشت و اضطراب پنهان با شدت متوسط تا شدید در %۴۳٫۵ اینترنها، %۳۲٫۶ اکسترنها و %۲۰٫۵ از دانشجویان پیراپزشکی دیده شد و شدت اضطراب در گروه پیراپزشکی به طور معنی داری کمتر بود. با حذف عامل مداخله گر وضعیت تاهل، تفاوت شدت اضطراب آشکار بین مقاطع تحصیلی مختلف از بین رفت، در حالی که تفاوت در شدت اضطراب پنهان همچنان باقی بود.
نتیجه گیری: دانشجویان دختر رشته پزشکی بیش از دانشجویان پیراپزشکی تحت فشارهای استرس بوده و دارای نشانه های اضطراب می باشند، لذا توجه ویژه به سلامت روان و کاهش منبع استرس این افراد ضروری است.