مقاله بررسی نحوه نگرش مدیران ارشد دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری در مورد نقش و جایگاه روابط عمومی و ملاک های انتصاب مدیر روابط عمومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۵۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی نحوه نگرش مدیران ارشد دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری در مورد نقش و جایگاه روابط عمومی و ملاک های انتصاب مدیر روابط عمومی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه های منتخب (مادر)
مقاله سایر دانشگاه ها
مقاله پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی
مقاله پارک های علم و فناوری
مقاله روابط عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیندارفرکوش فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده کرمانی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدیان منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقق حاضر با هدف بررسی دیدگاه های روسای دانشگاه های منتخب (مادر) و روسای سایر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری ازنظر نقش و جایگاه روابط عمومی انجام شد.
در این تحقیق که با روش پیمایش انجام شد، نمونه گیری صورت نگرفت و کلیه روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به شیوه کل شماری مورد سنجش قرار گرفتند. پرسشنامه محقق ساخته ای با ۳۹ متغییر در اختیار پاسخگویان قرار داده شد. متغیرهای تحقیق در چهار حوزه «اهمیت به نهاد روابط عمومی»، «ویژگی های شخصیتی»، «ویژگی های علمی» و «تجربه کاری» تقسیم شده بودند. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با نرم افزارSPSS  و با استفاده از آزمون معنی داری F تجزیه و تحلیل شدند و نتایج زیر به دست آمد:
تحصیلات اکثر پاسخگویان در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی و میانگین سابقه مدیریت آنها ۱۱ سال بود. دامنه تغییر سابقه مدیریت بسیار بالا و معادل ۲۹ سال بود. یعنی در میان پاسخگویان مدیرانی با سابقه ۳۰ ساله و مدیرانی با سابقه ۱ ساله وجود داشتند.
اگر چه ۹۳٫۷ درصد پاسخگویان نهاد روابط عمومی را مهم و بسیار مهم ارزیابی کرده بودند ولی فقط ۱۰ درصد آنها برای مسوول روابط عمومی جایگاهی در حد مشاور قائل و ۵۲٫۲ درصد، روابط عمومی را در حد مدیر حوزه ریاست دیده بودند.
حدود ۹۳ درصد روسای مراکز دانشگاهی و پژوهشی داشتن تحصیلات مرتبط با دانش ارتباطات و رسانه را برای مدیر روابط عمومی لازم و ضروری می دانند همچنین حدود ۶۵ درصد پاسخنگویان داشتن دانش عمومی کامپیوتر و شناخت کلی سخت افزار و نرم افزار و دانش عمومی زبان و ادبیات انگلیسی را برای یک کارگزار روابط عمومی مهم و بسیار مهم دانسته اند.
• ۸۰ درصد پاسخگویان تجربه کار در رسانه ها را شرط لازم و ضروری در انتصاب مدیر روابط عمومی می دانند همچنین حدود ۸۵ درصد مدیران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به تجربه کاری مدیران روابط عمومی بها داده و آن را مهم و بسیار مهم قلمداد کرده اند.
تقریبا به زغم تمامی پاسخگویان، اخلاق ملایم و مردمداری شرط اساسی برای کار در روابط عمومی به حساب می آید و حتی کسانی که به نهاد روابط عمومی اهمیت چندانی نداده بوند مردمداری را شرط لازم برای تصدی این شغل می دانستند همچنین صداقت و امانتداری، انعطاف پذیری، توانایی تغییر پذیری بردباری و خدمت محوری را از ویژگی های مهم برای روابط عمومی قلمداد کرده اند. آزمون هشت فرضیه این پژوهش نیز نشان داد که بین روسای دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری با روسای پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی از نظر «اهمیت دادن به نهاد روابط عمومی و داشتن برخی ویژگی های شخصیتی» تفاوت معنادار وجود دارد ولی در مورد «ویژگی های علمی و تجربه کاری» همه مدیران به یک گونه می اندیشند.
دستاورد مهم پژوهش حاضر این است که نشان می دهد روسای دانشگاه ها با توجه به داشتن مخاطبان خاص از قبیل دانشجو استاد، خانواده ها در یک کلام رویارویی افکار عمومی جامعه و سابقه چالش با رسانه ها به اهمیت نهاد روابط عمومی پی برده اند ولی پژوهشگاه ها چون مخاطب خاص و ارتباط چندانی با افکار عمومی و رسانه نداشته و زیر ذره بین رسانه ها نیز قرار ندارند، هنوز به درک جایگاه والای روابط عمومی در مناسبات اداری نائل نیامده اند.