مقاله بررسی نتایج کولپوسکوپی و هیستولوژی در بیماران ارجاعی به درمانگاه آنکولوژی بیمارستان فاطمیه همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آذر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نتایج کولپوسکوپی و هیستولوژی در بیماران ارجاعی به درمانگاه آنکولوژی بیمارستان فاطمیه همدان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاپ اسمیر
مقاله دهانه رحم
مقاله کولپوسکوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی بناب مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: ترابیان سعادت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان دهانه رحم، پنجمین سرطان شایع زنان در ایران محسوب می شود. به وسیله برنامه های غربالگری پاپ اسمیر و کولپوسکوپی و تایید آنها با بیوپسی، می توان این بیماری را در مراحل اولیه تشخیص داد و از مرگ و میر آن کاست. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج مختلف تست سیتولوژی، کولپوسکوپی و هیستولوژی در بیماران ارجاعی جهت کولپوسکوپی انجام شد.
روش کار: این مطالعه تحلیلی مقطعی و آینده نگر بر روی ۳۲۸ بیماری که از مهر سال ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰ با پاپ اسمیر غیر طبیعی و علائم بالینی برای انجام کولپوسکوپی و بیوپسی به درمانگاه آنکولوژی بیمارستان فاطمیه مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران توسط یک فرد واحد معاینه و تحت کولپوسکوپی قرار گرفتند. نتایج کولپوسکوپی با یافته های هیستولوژی مورد مقایسه و آنالیز قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۷) و آزمون های کای دو و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۱۵۲ بیمار به دلیل سیتولوژی غیرطبیعی و ۱۷۶ بیمار به دلیل علائم و یافته های بالینی مشکوک، تحت کولپوسکوپی قرار گرفتند. شایعترین یافته بالینی در موارد ارجاعی جهت کولپوسکوپی، زخم سرویکس و در رتبه بعدی خونریزی به دنبال مقاربت بود. در این مطالعه حساسیت کولپوسکوپی ۶۰% و اختصاصیت آن ۶۴٫۱۳% به دست آمد. ارزش اخباری مثبت کولپوسکوپی ۲۶٫۶% و ارزش اخباری منفی آن ۸۸٫۵۰% بود. بین نتایج کولپوسکوپی و بیوپسی ارتباط معنی داری وجود داشت (۰٫۰۴۶=p). همچنین بین نتایج پاپ اسمیر و بیوپسی ارتباط معنی داری وجود داشت (۰٫۰۳۸=p).
نتیجه گیری: انجام کولپوسکوپی در شرایط پاپ اسمیر غیر طبیعی و سایر اندیکاسیون های کولپوسکوپی، با حساسیت و ویژگی قابل قبولی می تواند منطبق بر نتایج هیستولوژی انجام شده، باشد.