مقاله بررسی نتایج زیبایی حاصل از جراحی حفظ پستان و عوامل موثر بر آن در مرکز بیماری های پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نتایج زیبایی حاصل از جراحی حفظ پستان و عوامل موثر بر آن در مرکز بیماری های پستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحی حفظ پستان
مقاله نتایج زیبایی
مقاله عوامل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الفت بخش آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: علوی نسرین السادات
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی عصمت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقت شهپر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جراحی حفظ پستان و متعاقب آن رادیوتراپی امروزه روش متداول و استاندارد جراحی سرطان پستان در مرحله ۱ و ۲ بوده و مطالعات زیادی نشان داده اند که بقا این بیماران تفاوتی با بیماران ماستکتومی شده ندارد. با وجود اینکه هدف از این نوع جراحی برداشتن کامل تومور با حاشیه سالم است، اما حفظ زیبایی یکی از اجزاء جدایی ناپذیر در جراحی حفظ پستان است. عوامل متعددی اعم از عوامل مرتبط با بیمار یا مرتبط با تومور و همچنین مدالیته های درمانی سرطان پستان می توانند بر نتایج جراحی تاثیر بگذارند و شناخت این عوامل می تواند در بهبود نتایج تاثیرگذار باشد. این مطالعه به منظور بررسی نتایج زیبایی جراحی حفظ پستان و عوامل مرتبط با آن در مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی طراحی شد تا بتوانیم با برنامه ریزی صحیح و توصیه های لازم به بهبود نتایج کمک کنیم.
روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی روی بیمارانی که در مرکز بیماری های پستان جراحی حفظ پستان شده و جهت پیگیری مراجعه کرده بودند، انجام شد. از پستان هر بیمار در سه جهت فتوگرافی به عمل آمده و برای سه نفر متخصص به طور جداگانه فرستاده شد و نمره زیبایی کل بر اساس پرسشنامه استاندارد چندگانه به نتیجه جراحی هر بیمار تعلق گرفت. اطلاعات مربوط به خصوصیات جمعیتی و بالینی نیز از پرونده بیماران استخراج شدند. سپس با آنالیز تک متغیره و رگرسیون چند متغیره ارتباط بین نمره کل با خصوصیات فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در مجموع ۱۰۳ بیمار وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران ۴۶٫۸ سال و میانگین شاخص توده بدنی ۲۸٫۱ محاسبه شد. در۷۴٫۷  درصد بیماران اندازه کاپ پستان C و D بود. میانگین نمره زیبایی بیماران ۵٫۷۲ بدست آمد و ۳۵٫۹% بیماران امتیاز در محدوده عالی و خوب، ۳۵% متوسط و ۲۹٫۱% امتیاز بد را به خود اختصاص دادند. در آنالیز تک متغیره، سه عامل BMI، حجم بافت برداشته شده و اندازه کاپ D با نمره کل زیبایی ارتباط معنی دار داشتند. در آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره از میان این سه عامل، رابطه BMI بالاتر (p=0.022) و اندازه کاپ  (P=0.040) Dبا نمره زیبایی معنی دار بود.
نتیجه گیری: برای بهبود نتایج جراحی حفظ پستان توصیه به قرینه سازی پستان مقابل به طور همزمان یا دیررس می شود، اما فراگیری تکنیک های جراحی انکوپلاستی پستان برای جراحان به بهبود نتایج کمک می کند. پس از به دست آوردن حاشیه سالم در جراحی، توجه به برداشت حداقل بافت از پستان منجر به نتایج زیبایی بهتری خواهد شد. همچنین به بیمارانی که BMI بالاتر از نرمال و اندازه کاپ بزرگتر دارند باید خاطر نشان کرد که ممکن است نتایج درمانی کاملا مطلوب نباشند.