مقاله بررسی نتایج ادیومتری و پتانسیل های برانگیخته عضلانی دهلیزی گردنی در مبتلایان به دیابت نوع I و II که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نتایج ادیومتری و پتانسیل های برانگیخته عضلانی دهلیزی گردنی در مبتلایان به دیابت نوع I و II
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع I
مقاله دیابت نوع II
مقاله ادیومتری تن خالص
مقاله پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شمیل شوشتری سحر
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری تهرانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فقیه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری دیابت، به واسطه اختلال در سوخت و ساز گلوکز خون، سبب بروز نارسایی های قابل توجهی در دستگاه های مختلف بدن همچون شنوایی و تعادل می شود. بیماران مبتلا به دیابت، از علائمی نظیر وزوز و گیجی شکایت دارند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات احتمالی دیابت نوع I و II را بر دستگاه شنوایی و تعادل انجام گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، پاسخ های شنوایی و تعادل دو گروه ۱۵ نفره مبتلا به دیابت شیرین نوع I و II در محدوده سنی ۵۰-۴۰ سال به ترتیب با میانگین سنی و انحراف معیار ۸۰٫۴۳ و ۲۴۶٫۴، ۱۳٫۴۸ و ۹۷۳٫۲، و ۱۰ فرد هنجار ۵۰-۴۰ ساله با میانگین سنی و انحراف معیار ۳۰٫۴۵ و ۴۴۸٫۴، با استفاده از آزمون ادیومتری تن خالص و پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج آزمون ادیومتری تن خالص در هر دو گروه مبتلا به دیابت نوع I و II در محدوده هنجار به دست آمد. در مقابل، مقایسه دامنه پاسخ های عضلانی برانگیخته از دهلیز میان گروه هنجار و بیماران مبتلا به دیابت، نشان دهنده اختلافات آماری معنی دار بود (p<0.05).
نتیجه گیری: می توان گفت که در بیماران مبتلا به دیابت نوع I و II، علی رغم به دست آمدن پاسخ های هنجار دستگاه شنوایی، پاسخ های دستگاه دهلیزی در وضعیت هنجاری نبوده و نشان دهنده درگیری اندام های انتهایی دستگاه دهلیزی و مسیر مرکزی مربوط به آن هستند.