مقاله بررسی ناپایداری غشاء سلولی گلرنگ تحت تنش آبی، مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ناپایداری غشاء سلولی گلرنگ تحت تنش آبی، مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئولیت
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله گلرنگ
مقاله محتوای آب اولیه
مقاله میزان آب برگ
مقاله ناپایداری غشاء سلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیبی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گماریان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی ناپایداری غشاء سلولی گلرنگ تحت تاثیر تنش آبی و مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. در این آزمایش تنش آبی به عنوان عامل اصلی در سه سطح I0= آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه (شاهد)، I1= آبیاری به میزان ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه، I2= آبیاری به میزان ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و مصرف مقادیر مختلف زئولیت در سه سطح Z0= عدم مصرف زئولیت (شاهد)، Z1= مصرف زئولیت به مقدار چهار تن در هکتار، Z2= مصرف زئولیت به مقدار هشت تن در هکتار و مصرف سالیسیلیک اسید در دو سطح SA0= عدم مصرف سالیسیلیک اسید و SA1= مصرف سالیسیلیک اسید (محلول پاشی با غلظت ۳۰۰ پی پی ام) به عنوان عوامل فرعی به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش آبی بر صفت قطر غوزه اصلی در سطح آماری پنج درصد و بر صفاتی مانند: عملکرد اقتصادی غوزه های فرعی، میزان آب برگ، محتوای آب اولیه، آب نهایی برگ و ناپایداری غشاءسلولی در سطح آماری یک درصد معنی دار شد. همچنین سطوح مختلف مصرف زئولیت بر صفت عملکرد بیولوژیک غوزه اصلی در سطح آماری پنج درصد و بر صفات عملکرد اقتصادی غوزه های فرعی، میزان آب برگ، محتوای آب اولیه، آب نهایی برگ و ناپایداری غشاء سلولی در سطح آماری یک درصد معنی دار شد. مصرف سالیسیلیک اسید در این آزمایش بر صفاتی مانند: قطر غوزه اصلی، مقدار آب، محتوای آب اولیه و ناپایداری غشاء سلولی در سطح آماری یک درصد و بر صفات وزن هزار دانه غوزه اصلی و آب نهایی برگ در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد.