مقاله بررسی ناپایداری سود و قابلیت پیش بینی سود آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ناپایداری سود و قابلیت پیش بینی سود آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود عملیاتی
مقاله اقلام تعهدی
مقاله قابلیت پیش بینی
مقاله نوسان پذیری سود
مقاله پایداری سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: آشوب محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با مطالعه رابطه بین سودهای ناپایدار فعلی شرکت ها با قابلیت پیش بینی سودهای آتی سعی دارد، تعیین نمایید ناپایداری سود به چه صورت بر انتظارات سرمایه گذاران در مورد سودهای آتی اثر می گذارد. به عبارت دیگر، آیا می توان از سودهای ناپایدار فعلی جهت پیش بینی سودهای آتی استفاده نمود؟ بطور منطقی انتظار می رود، که روند فعلی شرکت ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
برای انجام این تحقیق، از داده های ۱۲۰ شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تجزیه و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است.
نتایج تحقیق بیانگر آنست، که بین سودهای ناپایدار فعلی و قابلیت پیش بینی سودهای آتی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد. نتایج همچنین حاکی از آنست، با کسر اقلام تعهدی از سود عملیاتی، قابلیت پیش بینی افزایش می یابد.