مقاله بررسی ناهنجاری های ستون فقرات و تعادل و ارتباط بین آنها در بیماران با سندرم داون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ناهنجاری های ستون فقرات و تعادل و ارتباط بین آنها در بیماران با سندرم داون
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم داون
مقاله ناهنجاری های ستون فقرات
مقاله تعادل ایستا
مقاله تعادل پویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی ناهنجاری های ستون فقرات (کایفوز، لوردوز، اسکولیوز پشتی و کمری) و تعادل ایستا و پویا در عقب ماندگان ذهنی با و بدون سندرم داون و همچنین ارتباط بین آنها در افراد سندرم داون بود.
روش بررسی: در این مطالعه ۳۰ دانش آموز عقب مانده ذهنی با سندرم داون (میانگین سن ۱٫۷۷±۱۳٫۹۶ سال) و ۳۰ دانش آموز عقب مانده ذهنی بدون سندرم داون (میانگین سن ۱٫۹۶±۱۴٫۳۰ سال) شرکت داشتند که به صورت تصادفی هدفدار به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای ارزیابی تعادل ایستا از تست اصلاح شده لک لک و برای ارزیابی تعادل پویا از تست راه رفتن پاشنه به پنجه استفاده شد. جهت اندازه گیری ناهنجاری های پاسچر از دستگاه اسپاینال موس استفاده شد.
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری بین تعادل ایستا و پویا، کایفوز و اسکولیوز پشتی و کمری در دو گروه عقب مانده ذهنی با و بدون سندرم داون وجود دارد. از طرفی بین تعادل ایستا با کایفوز، اسکولیوز پشتی و کمری و تعادل پویا با کایفوز، اسکولیوز پشتی و کمری ارتباط معنی داری وجود دارد. ولی ارتباط معنی داری بین تعادل و لوردوز وجود ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط میان پاسچر و تعادل و نیازهای ویژه ای که عقب ماندگان ذهنی بویژه مبتلایان به سندرم داون در اجرای بهینه فعالیت های حرکتی روزمره خود دارند، بر اهمیت شناسایی خصوصیات ساختاری آنان و تجویز برنامه های اصلاحی پاسچر و ارتقاء تعادل آنان، تاکید می شود.