مقاله بررسی ناراحتی های اندام فوقانی و ارتباط آن با نیازهای فیزیکی کار در کارگران کارگاههای مصنوعات فلزی سطح شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ناراحتی های اندام فوقانی و ارتباط آن با نیازهای فیزیکی کار در کارگران کارگاههای مصنوعات فلزی سطح شهر اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازفیزیکی کار،اختلالات اندام فوقانی،مصنوعات فلزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداری عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خوبی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: فردزارعی کریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی ـ عضلانی، خستگی زودرس کاری و موارد مشابه در نتیجه عدم تطابق ظرفیت کاری فرد با نیازهای فیزیکی کار در شغل فرد می باشد. بر پایه آمار سازمان جهانی بهداشتی عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار شیوع اختلالات اسکلتی ـ عضلانی در محیط های کار است.
روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی می باشد. نمونه ها از کارگران شاغل در کارگاههای مصنوعات فلزی در سطح شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این طرح پرسشنامه استاندارد TMW می باشد. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه ارتباط بین نیاز فیزیکی کار با ناراحتی های اندام فوقانی شامل گردن، شانه، مچ، آرنج، دست با استفاده از آزمون مجذور کای دو (X2) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمون نشان داد که بین این متغیرها و نیاز فیزیکی کار ارتباط معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نیازهای فیزیکی کار که یکی از عوامل کلیدی در انجام یک شغل می باشد در صورت تجاوز از توانایی فرد در انجام وظیفه ارتباط مستقیم با بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی دارد.