مقاله بررسی مکانیسم مقاومت سوسری آلمانی به سم سیفلوترین به روش تماس سطحی در شهرستان کاشان طی سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۵۹۰ تا ۵۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مکانیسم مقاومت سوسری آلمانی به سم سیفلوترین به روش تماس سطحی در شهرستان کاشان طی سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسری آلمانی
مقاله مکانیسم مقاومت
مقاله پیپرونیل بوتوکساید
مقاله سیفلوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درودگر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پاکسا عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صانعی دهکردی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیم آبادی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: توسعه مقاومت به حشره کش ها در سوسری آلمانی یکی از مشکلات جدی کنترل این آفت در خانه ها و بیمارستان ها می باشد. با آگاهی از مکانیسم مقاومت می توان اقدام به مبارزه موفق با این آفت نمود. در این راستا مطالعه ای با هدف تعیین مکانیسم مقاومت سوسری آلمانی نسبت به سم سیفلوترین با استفاده از پیپرونیل بوتوکساید به روش تماس سطحی صورت گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه از سیفلوترین روی سوش حساس- به مدت ده سال بدون تماس با سم در آزمایشگاه پرورش یافته بودند- در ۴ تا ۶ غلظت که کمتر از ۱۰۰ و بیشتر از صفر درصد مرگ و میر داشتند، استفاده گردید. بعد از مشخص شدن غلظت ها روی سوش حساس، سطح حساسیت و مکانیسم مقاومت سه سوش وحشی با استفاده از پیپرونیل بوتوکساید به روش درون تنی صورت گرفت. آنالیز داده ها از طریق برنامه Probit انجام گردید.
نتایج: مقدار دوز کشنده (LD50) سیفلوترین برای سوش حساس و سه سوش جمع آوری شده بین ۱۳۳٫۴۳ ±۵۰۳٫۶ mg/m2 به دست آمد. نسبت مقاومت (RR) هم بینmg/m2  1.48±۳٫۷۷ محاسبه شد. مقدار دوز کشنده سیفلوترین + پیپرونیل بوتوکساید برای سوش حساس و سه سوش جمع آوری شده بینmg/m2  51.3±۴۹۰٫۵۳ به دست آمد و نسبت سینرژیسم (SR) بین ۲٫۴۳-۱٫۰۳ برابر بود.
نتیجه گیری: هر سه سوش جمع آوری شده سطوح مختلفی از مقاومت در مقایسه با سوش حساس نشان دادند. پیپرونیل بوتوکساید تقریبا در همه سوش ها سمیت سیفلوترین را به طور قابل توجهی با درجات مختلف افزایش داد. این نتایج دخالت آنزیم مونواکسیداز را در مقاومت به سم سیفلوترین نشان می دهد.