مقاله بررسی میزان QT dispersion استراحت و استرس در افراد غیر ایسکمیک و افراد ایسکمیک با شدت های مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان QT dispersion استراحت و استرس در افراد غیر ایسکمیک و افراد ایسکمیک با شدت های مختلف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی میوکارد
مقاله QT dispersion ،SPECT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپورپیرانفر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پیشگاهی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهمیت شاخص ها و مارکرها برای فوریت های بیماری ها و اهمیت تشخیص سریع بیماری ها از جمله(Ischemic Heart Disease) IHD ، و تناقضهای موجود در مورد کمیت و کیفیت شاخص QTd در بیماران IHD، به منظور بررسی میزان QT dispersion استراحت و استرس در افراد غیر ایسکمیک و افراد ایسکمیک با شدت های مختلف، این تحقیق انجام شد.
روش بررسی: تحقیق به روش مقطعی (Cross sectional) انجام شد. در این مطالعه، بیماران با علائم اولیه ایسکمیک و واجد شرایط وارد مطالعه شده و تحت اسکن ایزوتوپ میوکارد (SPECT) قرار گرفتند. بیماران بر اساس اسکن به چهار گروه نرمال، ایسکمی خفیف، ایسکمی متوسط و ایسکمی شدید تقسیم شدند. ECG با ۱۲ لید، توسط دستگاه ۱۲ کاناله همزمان و با فرکانس HzAc 50 انجام گردید و محاسبه QTd به صورت دستی با فرمول Bazett انجام شد. QTd به صورت میانگین اختلاف بین بیشترین و کمترین QT interval در ۱۲ لید، در تمام سیکل ها تعریف و محاسبه شد. در نهایت همبستگی بین مقادیر QTd و شدت و وسعت ایسکمی بررسی و مقدار QTd در دو حالت استراحت و استرس و بین گروه های مختلف مقایسه و نسبت به میزان نرمال ۶۵ms تحت قضاوت اماری قرار گرفت.
یافته ها: از ۱۴۱ بیمار مشکوک، تعداد ۱۰۰ نفر واجد شرایط بودند که ۵۸% میوکارد نرمال، ۱۶%خفیف، ۲۰% متوسط و ۶%شدید داشتند. میانگین QTd افراد نرمال در زمان استراحت برابر ۴۸٫۶±۱۲٫۳ms و در افراد ایسکمیک برابر (۰-۱۳۰) ۴۳٫۲±۱۸٫۷ ms بود (p=0.052) و میانگین QTd استرس برای افراد نرمال برابر ۴۵٫۶±۱۴ ms و در افراد ایسکمیک برابر ۶۵±۲۳٫۲ms بود (p<0.001). QTd استرس در تمام بیماران با تعداد سگمان های ایسکمیک و (SIS) summed ischemic score همبستگی مثبت معنی داری داشت. در گروه نرمال،QTd استراحت و استرس یکسان، اما در بیماران ایسکمیک،QTd استرس به طور معنی داری بیشتر بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که میزان QTd استرس با وسعت و شدت ایسکمی میوکارد ارتباط داشته و می تواند در تشخیص آسیب های ایسکمیک میوکارد مفید بوده و در امور بالینی مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات بیشتری را توصیه می کنیم.