مقاله بررسی میزان Degree of Conversion دو نوع سمان رزینی هنگام استفاده از یک نوع پست فایبری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۲۱۰ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان Degree of Conversion دو نوع سمان رزینی هنگام استفاده از یک نوع پست فایبری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمان رزینی سلف کیور
مقاله سمان رزینی دوال کیور
مقاله DC% ،Post D.T. Light

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاملی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پست های همرنگ غیرفلزی به واسطه سمان رزینی و مواد چسبنده عاجی به دیواره کانال دندان می چسبند. میزان پلیمریزاسیون این سمان ها جهت اطمینان از دوام ترمیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی درجه تبدیل دو نوع سمان رزینی سلف کیور و دوال کیور در عمق و زمان های مختلف هنگام استفاده از DT.Light-Post می باشد.
مواد و روشها: در مطالعه تجربی حاضر مولدهای فلزی با ارتفاع ۵ و ۱۰ میلی متر و قطر داخلی ۰٫۸ میلی متر تهیه شدند. سپس پست ها به طور عمودی در قسمت مرکزی مولدها قرار گرفتند. از سمان دوال کیور قبل از پخت طیف گرفته می شد. سپس نمونه های پخت نشده از دستگاه خارج و زیر مولدهای تهیه شده قرار می گرفتند. پس از تابش نور، نمونه ها مجددا به دستگاه FTIR منتقل و مجددا طیف گرفته شده،DC%  طبق فرمول محاسبه می شد. در مورد سمان های سلف کیور در زمان های ۱۰، ۵، 2،۰  و ۱۵ دقیقه توسط دستگاه FTIR طیف گرفته شد. نمونه ها توسط برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: بررسی آماری به وسیله نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج بررسی آماری نشان داد که سمان سلف کیور در زمان های ۰، ۲، ۵ و ۱۰ دقیقه دارای DC%، ۵% و در زمان ۱۵ دقیقه ۲۰% بود. اندازه گیری درصد DC در سمان دوال کیور نشان داد که در عمق ۰، ۵ و ۱۰ میلی متری به ترتیب درجه تبدیل ۴۴%، ۱۵% و ۸% حاصل شده است. نتایج آماری به وسیله آزمون Two Way ANOVA و Tukey Post Hoc (HSD) مشخص کرد که در سمان دوال کیور اختلاف DC% بین فاصله صفر با فواصل ۵ و ۱۰ میلی متری به لحاظ آماری معنی دار بود ( در زمان ۱۵ دقیقه ۲۰% و بیشترین مقدار بود DC%0.05>P). میزان 
نتیجه گیری: میزان DC% در سمان دوال کیور بیشتر از سمان سلف کیور بود که این به دلیل خواص مطلوب سمان دوال کیور، همچنین توانایی عبور نور در پستDT light  می باشد.