مقاله بررسی میزان گرایش دانشجویان به فست فودها و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اخلاق زیستی از صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان گرایش دانشجویان به فست فودها و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فست فودها
مقاله دانشجو
مقاله سرمایه اقتصادی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله دینداری
مقاله آگهی های تبلیغاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: مبارک بخشایش مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی چایکندی رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر مصرف فست فود به طور چشمگیری در بین نوجوانان و جوانان افزایش یافته است. تبعاتی که مصرف این نوع غذاها برای مصرف کننده و جامعه با خود به همراه دارد، موجب بروز برخی نگرانی های اجتماعی شده است. امروزه دانشجویان به خاطر شرایط تحصیلی یکی از مهمترین گروه های در معرض خطر می باشند تحقیق حاضر در نظر دارد با نگاهی جامعه شناختی گرایش دانشجویان به فست فودها را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه تبریز تشکیل می دهند و نمونه آماری مشتمل بر ۳۷۲ نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است. روش نمونه گیری تحقیق به صورت تصادفی متناسب بوده، اطلاعات به دست آمده با تکنیک پیمایش، به صورت مقطعی و از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری شده که روایی و اعتبار آن مورد تائید قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده فرض اساسی تحقیق مبنی بر تاثیرپذیری گرایش به استفاده از فست فود، از متغیرهایی نظیر: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، آگهی های تبلیغاتی و دینداری مورد تایید قرار گرفت. بر طبق نتایج تحقیق همبستگی معکوسی بین سرمایه اجتماعی و دینداری با گرایش به استفاده از فست فود وجود دارد. یافته های تحقیق رابطه بین سن و گرایش به استفاده از فست فود را مورد تایید قرار نداد. نتایج تحلیل های چند متغیره نشان داد که، متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، آگهی های تبلیغاتی و دینداری در مجموع ۰٫۲۲ از متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می دهند.