مقاله بررسی میزان کاربرد و اهمیت سازوکارهای تکنولوژیکی در ارتقاء ظرفیت نوآوری در تعاونی های زنان روستایی استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان کاربرد و اهمیت سازوکارهای تکنولوژیکی در ارتقاء ظرفیت نوآوری در تعاونی های زنان روستایی استان تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازوکارهای تکنولوژیکی
مقاله کاربرد تکنولوژیکی
مقاله ظرفیت نوآوری
مقاله تعاونی زنان
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زند آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسینی سیدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: میردامادی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی کاربرد و اهمیت سازوکارهای تکنولوژیکی در ارتقاء ظرفیت نوآوری در تعاونی های زنان روستایی استان تهران بوده است. جامعه آماری این تحقیق اعضاء تعاونی های زنان روستایی هستند که حدود ۷۸۸ نفر می باشد. از این تعداد ۲۴۰ نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب بود. میزان به کارگیری، ساز و کارهای تکنولوژیکی برای ارتقاء ظرفیت نوآوری در تعاونی زنان روستایی در حد کم بوده و از نظر اعضاء، میزان توجه به پایین بودن سطح خطرپذیری تکنولوژی با کمترین ضریب تغییرات ۰٫۳۲۳ در اولویت اول قرار گرفت، اهمیت سازوکارهای تکنولوژیکی حاکی از آن است که از نظر اعضاء تعاونی، مدرن بودن رویه های طراحی و تولید جدید با کمترین ضریب تغییرات ۰٫۱۶۰ در اولویت اول اهمیت قرار گرفت.