مقاله بررسی میزان پلی فنل کل و برخی ویژگی های فیزیکی دانه در ژنوتیپ های مختلف لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان پلی فنل کل و برخی ویژگی های فیزیکی دانه در ژنوتیپ های مختلف لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی رنگی
مقاله اندازه دانه
مقاله پلی فنل کل
مقاله لوبیا سفید
مقاله چیتی و قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرم نژاد سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: دورانی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرد صدیف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) یکی از مهمترین گیاهان زراعی از خانواده بقولات و یکی از منابع مهم کالری و پروتئینی در تغذیه انسان محسوب می شود. لوبیا دارای ترکیبات پلی فنلی، آنتوسیانین ها و فلاونوئیدی است، که از لحاظ غذایی و داروئی نقش بسیار مهمی دارند. در این مطالعه ۵۶ ژنوتیپ لوبیا در سه رنگ (سفید، چیتی و قرمز) در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار برای اندازه گیری میزان پلی فنل کل، وزن صد دانه و اندازه دانه (طول، عرض و ضخامت) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان پلی فنل کل، وزن صد دانه و اندازه دانه در هر سه رنگ در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. همبستگی مثبت بین صفت پلی فنل کل دانه با صفات وزن صد دانه، عرض دانه و ضخامت دانه در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی دار بود. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای به روش UPGMA بر اساس صفات مورد بررسی در ۵۶ ژنوتیپ لوبیا دو گروه متمایز از هم نشان داد. در این گروه بندی، گروه اول شامل ۳۵ ژنوتیپ و گروه دوم ۲۱ ژنوتیپ بود. در گروه اول همه ژنوتیپ های لوبیا سفید (بجزء ژنوتیپ ۱۱ و ۱۸) و قرمز (بجزء ژنوتیپ ۵۰ و ۵۲) و به همراه دو ژنوتیپ لوبیا چیتی (ژنوتیپ ۱۹ و ۲۰) قرار گرفتند و در گروه دوم تمام ژنوتیپ های لوبیا چیتی (بجزء ژنوتیپ های ذکر شده در بالا) قرار گرفتند. میزان پلی فنل کل دانه در ژنوتیپ های مورد بررسی بین ۱۵٫۰۶۵۴۹ تا ۱۵٫۳۱۴۹۹ میلی گرم گالیک اسید بر گرم، وزن صد دانه بین ۲۹٫۲۷ تا ۴۴٫۹۰ گرم، طول دانه بین ۱٫۱۶۲ تا ۱٫۳۱۶، عرض دانه بین ۰٫۶۸۹ تا ۰٫۸۳۷ و ضخامت دانه ۰٫۵۱۲ تا ۰٫۶۵۲ سانتی متر بودند. به طور کلی پلی فنل کل دانه در لوبیا چپتی و لوبیا قرمز بیشتر از لوبیا سفید بود. وزن صد دانه لوبیا چیتی بطور معنی دار بیشتر از لوبیا قرمز و لوبیا سفید بود، در صورتی که هیچ اختلاف معنی داری بین اندازه دانه در تیپ مختلف رنگی لوبیا وجود نداشت.