مقاله بررسی میزان پذیرش و امکان پیاده سازی فناوری اطلاعات در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل دیویس (TAM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در پژوهنده از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان پذیرش و امکان پیاده سازی فناوری اطلاعات در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل دیویس (TAM)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله مدل پذیرش تکنولوژی دیویس
مقاله ارتقا کارآیی کارمندان
مقاله تکنولوژی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی اشلقی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهیمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه فناوری و تحولات آن به یکی از عناصر استراتژیک در سازمان ها تبدیل شده است، به طوری که تحولات و تکامل فناوری بیش از خود آن، آثار و پیامدهای چشمگیری در سیستم های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان پذیرش و امکان پیاده سازی مدل پذیرش فناوری دیویس در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. نمونه ها شامل ۲۰۰ نفر از کارکنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران بودند که با فناوری اطلاعات سروکار داشتند. نمونه گیری غیر تصادفی و مبتنی بر هدف بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته ۴ قسمتی شامل ۳۵ سوال بر اساس سوالات پرسشنامه دیویس بود که در شش بخش: درک به کارگیری آسان فناوری اطلاعات، درک سودمندی استفاده از فناوری اطلاعات، نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات، ویژگی برون داد، لذت مورد انتظار و تمایل به استفاده از فناوری اطلاعات تنظیم شده بود. اعتبار ابزار از روش شاخص اعتبار محتوا و صوری محاسبه شد. برای بررسی پایایی ابزار از روش همسانی درونی استفاده گردید.
یافته ها: میانگین سنی کارکنان ۳۸٫۵ سال بود و بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس، ۶۵% فناوری اطلاعات را پذیرفته، ۲۰% در مرحله گذر پذیرش فناوری اطلاعات بوده و ۱۵% هنوز به مرحله پذیرش وارد نشده بودند. بیشترین همبستگی در ابعاد الگوی پذیرش فناوری اطلاعات، مربوط به آسان شدن کارها با به کارگیری فناوری اطلاعات و نگرش کار با فناوری اطلاعات بود. کمترین میزان همبستگی بین سرگرم بودن و نتایج حاصل از ویژگیهای برون داد با فناوری اطلاعات بود.
نتیجه گیری: نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات با درک به کارگیری آسان همبستگی مستقیم و مثبت و بالایی دارد. مهمترین عامل در الگوی پذیرش فناوری، درک به کارگیری آسان می باشد که با مطالعه حاضر همخوانی دارد. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد مسوولین آموزش بایستی به تشویق افراد جامعه در امر به کارگیری فناوری اطلاعات از طریق ترغیب گروههای هدف توجه بیشتری نمایند و با ایجاد بسترهای مناسب، آموزش گروهی در محیطهای علمی داشته باشند