مقاله بررسی میزان پاسخ گویی کتاب دین و زندگی سال دوم متوسطه به نیازهای معنوی و روانی دانش آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۶۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان پاسخ گویی کتاب دین و زندگی سال دوم متوسطه به نیازهای معنوی و روانی دانش آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قرآن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوجوانی
مقاله نیازهای روانی
مقاله نیازهای معنوی
مقاله کتاب دین و زندگی
مقاله دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی سلطان احمدی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: الهوردی زاده خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: خیری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: سرخوش مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوابگویی به نیازهای روانی و معنوی نوجوانان و جوانان از مهم ترین راه های رسیدن به بهزیستی روانی و تعالی انسانی است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تناسب کتاب دین و زندگی سال دوم متوسطه با نیازهای روانی و معنوی دانش آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قرآن شهر ارومیه می باشد. به همین منظور پژوهشی توصیفی و از نوع پیمایشی در یک جامعه واحد آماری (دبیران درس دین و زندگی) انجام گردید. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که به صورت طیف لیکرت تنظیم شده بود استفاده گردید و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی از قبیل تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی دانکن و tمستقل انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان پاسخگویی کتاب مذکور در مورد سه نیاز اول روانی یعنی عزت نفس، تعلق به گروه و استقلال در حد مطلوب، ولی در مورد سه نیاز روانی بعدی یعنی محبت، ابراز وجود و امنیت و هدف و نظم جویی در حد مطلوب نیست یعنی کتاب مذکور به طور معنی داری با رفع این سه نیاز فاصله دارد. به طور کلی میانگین کلی نیازهای روانی کمتر از حد متوسط است. هم چنین از دیدگاه دبیران، کتاب دین و زندگی سال دوم دبیرستان به نیازهای معنوی دانش آموزان در حد مناسبی پاسخگو است. نتایج، بینش های لازم را در جهت چگونگی انعکاس نیازهای روانی و معنوی در کتاب های مذکور از دیدگاه دبیران دینی و قرآن، توجه به بهره مندی و بازیابی سلامت روانی دانش آموزان از این طریق و هم چنین توجه عمیق به تعالی و رشد این نیازها فراهم ساخت.