مقاله بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۴۹۳ تا ۵۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله افزایش وزن
مقاله وزن نوزاد هنگام تولد
مقاله شاخص توده بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجعتی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: شاه سیاه مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: حاج میری خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از تغییرات مهم دوران بارداری، افزایش وزن زن باردار است که از شاخص های معتبر تغذیه می باشد. وزن گیری مطلوب طی بارداری به دلیل وجود نظریه های متناقض امروز، موضوع بحث و مطالعات متعددی است. با توجه به این که تاکنون در کشورمان مطالعات محدودی در زمینه ارتباط وزن گیری مادر باردار در دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد انجام شده است، بنابراین این مطالعه با هدف، تعیین میزان وزن گیری مادر باردار در دوران حاملگی بر اساس استانداردهای توصیه شده و نیز تعیین ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان انجام شد.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی – مقطعی بود و ابزار جمع آوری داده ها را فرم ثبت اطلاعاتی تشکیل می داد که با توجه به داده های ثبت شده در پرونده بهداشتی خانوار تکمیل گردید. حجم نمونه مشتمل بر ۲۲۵ مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب و نرم افزار SPSS17 و در سطح معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین افزایش وزن دوران بارداری ۱۱٫۷۳ کیلوگرم بود. میانگین وزن نوزادان هنگام تولد ۳۱۹۳ گرم به دست آمد که ۷٫۱۱ درصد آنان کمبود وزن هنگام تولد (Low birth weight یا LBW) و ۶٫۲۲ درصد وزن بیش از ۴۰۰۰ گرم داشتند. میانگین شاخص توده بدنی ( Body mass indexیاBMI ) گروه تحت مطالعه قبل از بارداری نیز ۲۵٫۳ کیلوگرم بر مترمربع بود. ضریب همبستگی Pearson ارتباط مستقیم معنی داری را بین BMI قبل از بارداری و میزان افزایش وزن دوران بارداری با وزن نوزاد هنگام تولد نشان داد.
نتیجه گیری: میانگین افزایش وزن در دوران بارداری شرایط به نسبت مطلوبی را در این مطالعه نشان داد، اما در جزییات افزایش وزن در زیر گروه های BMI مشخص شد که درصد قابل توجهی از زنان لاغر و نرمال نتوانسته اند به میزان توصیه شده افزایش وزن داشته باشند و از سویی دیگر درصد قابل توجهی از زنان دارای اضافه وزن و چاق، افزایش وزن بیش از میزان استاندارد داشتند. با این وجود ارتباط مستقیم معنی داری بین افزایش وزن دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد وجود داشت.