مقاله بررسی میزان هویت دینی بین دانش آموزان مقطع متوسطه (ناحیه یک شهرری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان هویت دینی بین دانش آموزان مقطع متوسطه (ناحیه یک شهرری)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت دینی
مقاله عواطف دینی
مقاله باورهای دینی
مقاله دانش دینی
مقاله اماکن دینی
مقاله اعمال (فرائض) دینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مقدم سیدبهنام
جناب آقای / سرکار خانم: زهره وند اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هویت دینی؛ مفهومی مرکب و شامل ابعاد مختلفی چون بعد تجربی یا احساسی و عاطفی، بعد اعتقادی یا باورهای دینی، بعد فکری یا دانشی و شناختی و بعد شعائر و مناسک دینی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هویت دینی بین دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهرری می باشد. روش پژوهش پیمایشی و شیوه گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تمام دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهرری که با استفاده از جدول لین تعداد ۴۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. نمونه گیری به شیوه نمونه گیری خوشه ای (در جامعه آماری مدارس) با سطح خطای ۰٫۰۵ و ضریب اطمینان ۹۵%، است.
در این پژوهش با توجه به مفهوم هویت دینی که چند بعدی است، متغیرهای عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی، اماکن دینی و اعمال (فرائض) دینی سنجیده شده است.
نتایج آزمون تاو – کندال و شدت ضریب d سامرز نشان می دهد که بین متغیر وابسته این پژوهش (هویت دینی) و برخی متغیرهای مستقل همبستگی وجود دارد. مقدار همبستگی تاو – کندال و شدت ضریب d سامرز بین متغیر وابسته و متغیرهای عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی، اماکن دینی، اعمال (فرائض) دینی به ترتیب ۰٫۲۳، ۰٫۲۰، ۰٫۲۹، -۰٫۰۳، ۰٫۱۳ بوده است. نتایج گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی و اعمال (فرائض) دینی تاثیرگذارترین عوامل گرایش به هویت دینی می باشند.