مقاله بررسی میزان همخوانی نتایج اندازه گیری خستگی ذهنی با مقیاس VAS) Visual Analog Scale) و دستگاه Flicker Fusion که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۶۶ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان همخوانی نتایج اندازه گیری خستگی ذهنی با مقیاس VAS) Visual Analog Scale) و دستگاه Flicker Fusion
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله VAS
مقاله خستگی ذهنی
مقاله Flicker Fusion

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارقامی شیرازه
جناب آقای / سرکار خانم: قریشی سیدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خستگی ذهنی عبارت است از خسته شدن جسم یا روح که می تواند بر اثر استرس، کار زیاد، مصرف زیاد دارو و یا بیماری جسمی یا روحی ایجاد شود. خستگی از عوامل کاهنده بهره وری و نیز بروز حوادث است. بنابراین، اندازه گیری آن اهمیت دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان همخوانی اندازه گیری خستگی ذهنی بر اساس نتایج مقیاس خوداظهاری VAS و دستگاه فلیکرفیوژن انجام گرفته است.
مواد و روش ها: یک مطالعه مقطعی روی ۳۰ نفر از دانشجویان انجام شد. پس از آنکه شرکت کنندگان وظایف فکری را (حل تمرینات ریاضی و پاسخ دهی به پرسشنامه MMPI انجام دادند، خستگی ذهنی آنها با استفاده از مقیاس خوداظهاری VAS و دستگاه فلیکرفیوژن اندازه گیری و نتایج آن به وسیله آزمون تی زوجی و ضریب همبستگی اسپیرمن (سطح معنی داری کمتر از۰٫۰۵ ) در نرم افزار SPSS V11.5 آنالیز شد.
یافته ها: نتایج اندازه گیری با هر دو روش مقیاس خوداظهاری VAS و دستگاه فلیکرفیوژن نشان داد، خستگی ذهنی پس از انجام هر یک از وظایف فکری نام برده افزایش معنی دار می یابد. اما نتایج دو روش با یکدیگر همخوانی ندارند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه مقیاس خوداظهاری VAS یک روش ذهنی (سابجکتیو) است، به نظر می رسد عدم همخوانی دو روش، بیشتر مربوط به ناکارآمدی این مقیاس باشد. بنابراین پیشنهاد می شود بررسی مجدد با روش های دقیق تر مانند الکتروآنسفالوگرام صورت گیرد.