مقاله بررسی میزان همبستگی قند خون و قند بزاق افراد دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان همبستگی قند خون و قند بزاق افراد دیابتی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوکز خون
مقاله گلوکز بزاق
مقاله دیابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مدبری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یافتن ارتباط بین سطح گلوکز خون و سایر مایعات بیولوژیک بدن از قبیل گلوکز بزاقی می تواند روش محافظه کارانه به جای نمونه گیری وریدی باشد. هدف از این مطالعه تعیین همبستگی مابین سطح گلوکز خون و گلوکز بزاق در افراد دیابتیک می باشد.
روش بررسی: این مطالعه تحلیلی از نوع مورد شاهدی می باشد. ۷۵ فرد دیابتی به عنوان گروه مورد و ۷۵ فرد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سطح گلوکز خون و گلوکز بزاقی در دو گروه اندازه گیری شد. ضریب همبستگی Pearson برای بررسی رابطه میزان قند خون و قند بزاق برای هر دو گروه انجام گردید.
یافته ها: در گروه مورد میانگین و انحراف معیار قند خون ۲۴۷±۲۴٫۲ و قند بزاق ۱٫۴±۰٫۲ میلی گرم بر دسی لیتر بود. در گروه شاهد میانگین و انحراف معیار قند خون ۸۴٫۹۷±۱۵٫۸ و قند بزاق ۱٫۰۹±۰٫۱۲ میلی گرم بر دسی لیتر بود. آنالیز آماری نشان داد که بین قند خون و قند بزاق در گروه دیابتی، همبستگی بالایی وجود دارد (r=0.9) و همبستگی کمی بین قند بزاق و قند خون در گروه غیر دیابتی وجود داشت. (r=0.18)
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که بین قند خون و قند بزاق در گروه دیابتی، همبستگی بالایی وجود دارد.