مقاله بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۸ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش های ویژه
مقاله پرستاران
مقاله نوآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری الهامه
جناب آقای / سرکار خانم: تبری رسول
جناب آقای / سرکار خانم: سلامی کهن کبری
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژادلیلی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ضرورت وجود پرستاران خلاق و نوآور در بخش های ویژه که مراقبت های پیچیده تر و منحصر به فرد به بیماران شدیدا بدحال ارائه می نمایند، احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان نوآوری در پرستاران بخش های ویژه و عوامل فردی و سازمانی مرتبط با آن انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تحلیلی، تعداد ۲۰۵ نفر پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال ۱۳۹۲ نفر با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سنجش نوآوری کرتون
(Kirton Adaption Innovation Inventory) به همراه سوالات مربوط به مشخصات فردی و سازمانی بود و امتیاز دهی پرسشنامه به صورت لیکرت پنج گزینه ای طراحی شده بود.
یافته ها: میانگین امتیاز نوآوری در پرستاران
۱۲۰٫۸۸±۱۵٫۱۵ بوده و در مجموع ۹۵٫۲۴% پرستاران از نوآوری برخوردار بودند. از بین عوامل فردی میزان نوآوری با متغیرهایی همچون جنسیت (p=0.012)، میزان تحصیلات (P=0.039) و سن (P=0.037) و از بین عوامل سازمانی با متغیرهایی همچون سابقه مدیریت (P=0.006داشتن سابقه دوره آموزشی در زمینه خلاقیت و نوآوری (P=0.014) و نوع بخش ویژه (P≤۰٫۰۰۱) ارتباط معنی دار آماری داشت.
نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن آمار پرستارانی که از نوآوری برخوردار هستند بنظر می رسد مدیران و سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان باید با ایجاد فضای مناسب، پذیرا و اعتماد آمیز برای تسهیل در ارائه و اجرای ایده های بدیع و خلاق پرستاران، زمینه حل برخی از مشکلات سیستم های بهداشتی درمانی را فراهم نمایند.