مقاله بررسی میزان نقش طراح آموزشی در تالیف کتاب درسی از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان نقش طراح آموزشی در تالیف کتاب درسی از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراح آموزشی
مقاله کتاب درسی
مقاله هدف
مقاله انتخاب محتوا
مقاله سازماندهی محتوا
مقاله روش های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی سیدبهاءالدین
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی میزان نقش طراح آموزشی در تالیف کتاب درسی از دیدگاه متخصصان (برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی) در سال ۱۳۸۷ انجام گرفته است. مولفه های مورد پژوهش عبارتند از: هدف، انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، روش های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی. روش پژوهش در مطالعه حاضر توصیفی است. جامعه آماری کلیه صاحب نظران برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی و همچنین کسانی که در زمینه تالیف کتاب درسی در داخل کشور مشغول به فعالیت اند، می باشند.نمونه این تحقیق شامل کلیه اساتید رشته های تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی درسی (که در دانشگاه های علامه طباطبائی، شهید بهشتی، تربیت مدرس و تربیت معلم تهران) و کارشناسان دفتر تالیف کتاب درسی در وزارت آموزش و پرورش بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه (۴۰ سوال) محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه به وسیله اساتید تایید و پایایی آن باروش ضریب الفای کرونباخ (a=0.87) به دست آمد.نتایج به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه بیانگر این است که طراح آموزشی نقش معناداری در روش های یاددهی- یادگیری، سازماندهی محتوا و تعیین اهداف آموزشی ایفا می کند و در دو مولفه دیگر (ارزشیابی و انتخاب محتوا) نقش طراحی آموزشی به اهمیت مولفه های دیگر نیست.