مقاله بررسی میزان مواجهه عمومی با امواج مایکروویو انتشار یافته از سامانه بدون سیم (وایرلس) در دانشگاه علوم پزشکی همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان مواجهه عمومی با امواج مایکروویو انتشار یافته از سامانه بدون سیم (وایرلس) در دانشگاه علوم پزشکی همدان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواجهه عمومی
مقاله امواج مایکرویوو
مقاله سامانه بدون سیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرد نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: گرکز عبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادیان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به افزایش نگرانی های عمومی در خصوص عوارض جسمی و روانی امواج بر سلامت کاربران، هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان مواجهه عمومی با امواج مایکروویو انتشار یافته از سامانه بدون سیم در یک محیط آموزشی بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی شدت موثر امواج مایکروویو در ۱۱۰ ایستگاه شامل محل نقاط دسترسی آنتن ها، داخل کلاس ها، راه روها و در کنار رایانه ها در پنج دانشکده دانشگاه علوم پزشکی همدان اندازه گیری گردید. اندازه گیری امواج با استفاده از دستگاه سنجش مدل HI 2200 شرکت Holaday مطابق با روش استاندارد شماره C 95.3 صورت گرفت.
یافته ها: شدت موثر مواجهه با امواج مایکروویو انتشار یافته در سطح دانشگاه برابر ۰٫۳۰۴±۰٫۶۷۵ mW/cm2 بود که پایین تر از حدود مجاز بین المللی قرار داشت. نتایج نشان داد بین میانگین شدت موثر امواج مایکروویو در دانشکده های مختلف اختلاف معناداری وجود نداشت. با این حال اختلاف میزان شدت امواج مایکروویو برحسب محل اندازه گیری در سطح دانشگاه معنادار بود (P=0.0001). بیشترین شدت امواج معادل ۱٫۷۳۱±۰٫۲۱۴ mW/cm2 مربوط به نقاط دسترسی به سامانه بود.
نتیجه گیری: هر چند شدت مواجهه با امواج مایکروویو حاصل از شبکه های بی سیم در سطح دانشگاه مورد مطالعه پایین تر از حدود مجاز بین المللی قرار داشت و با توجه به عدم دستیابی به شواهد قطعی در خصوص تاثیرات بهداشتی امواج بر انسان در سطوح مختلف مواجهه، لزوم اطلاع رسانی مخاطرات امواج به منظور افزایش آگاهی کاربران در محیط های آموزشی ضروری به نظر می رسد.