مقاله بررسی میزان منافع درک شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار در شهر مشهد سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان منافع درک شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار در شهر مشهد سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت دهان و دندان
مقاله زنان باردار
مقاله ادراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی مقدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عجمی بهجت الملوک
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام وشانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سردارآبادی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بهداشت مناسب دهان و دندان در دوران بارداری برای سلامت مادر و جنین ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین منافع درک شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای مراقبت از دهان و دندان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۲۲۰ مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. نمونه گیری به روش احتمالی چند مرحله ای (طبقه ای و خوشه ای) صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه منافع درک شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۲۵٫۹۶±۳٫۶۸ سال و سن بارداری آنان بین ۶ تا ۲۸ هفته بود. میانگین مدت بارداری افراد ۱۷٫۷۸±۵٫۲ هفته بود. سطح تحصیلات اکثر افراد (%۵۳٫۴۷) در حد دیپلم و میزان درآمد ۱۸۶ نفر (%۸۴٫۷۲) از افراد در حد کفاف بود. منافع درک شده افراد در حد متوسط و عملکرد آنان در زمینه مراقبت دهان و دندان در حد ضعیف بود. مهمترین منافع ذکر شده توسط مادران، در امان ماندن از عوارض سوء (۵۰%)، کاهش هزینه های اضافی (۲۵%)، کاهش بوی بد دهان (۲۰%) و کمترین منافع، کاهش پوسیدگی دندان (۵%) بود. بین منافع درک شده، سطح تحصیلات و عملکرد ارتباط معنی داری مشاهده نشد (p=0.2).
نتیجه گیری: میزان درک زنان باردار از منافع حاصل از رعایت بهداشت دهان و دندان در جامعه در حد متوسط است و با توجه به اینکه زنان مبتلا به عفونت لثه و دندان، ۷ برابر بیشتر در معرض خطر تولد نوزاد کم وزن می باشند، لذا نیاز به برنامه های آموزشی ویژه جهت ارتقاء رفتارهای بهداشتی و بهبود وضعیت پریودنتال زنان باردار در مراکز بهداشتی درمانی احساس می شود.