مقاله بررسی میزان مقاومت به انسولین در بیماران با هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با مبتلایان سندروم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۴۰ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان مقاومت به انسولین در بیماران با هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با مبتلایان سندروم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخصHOMA-IR
مقاله هیرسوتیسم ایدیوپاتیک
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنکداران شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: برازنده احمدآبادی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هیرسوتیسم به صورت رشد بیش از حد موهای وابسته به آندروژن با الگوی مردانه توصیف می شود.اغلب هیرسوتیسم به صورت ایدیوپاتیک یا ناشی ازسندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)می باشد.مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به PCOS(خصوصا افراد چاق) شایع می باشد و این ارتباط ثابت شده است. اما وجود ارتباط بین مقاومت به انسولین و هیرسوتیسم ایدیوپاتیک کاملا مشخص نیست. هدف در این مطالعه بررسی مقاومت به انسولین در هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با افراد سالم و مبتلا به PCOS است.
روش کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال ۹۰-۱۳۹۱ بر بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان امام رضا (ع) و قائم انجام شد. افراد سالم نیز داوطلبانه وارد شدند. این بررسی شامل ۳ گروه از افراد سالم و افراد مبتلا به PCOS و هیرسوتیسم ایدیوپاتیک بود. هر گروه شامل ۳۰ نفر زن با وزن طبیعی بود.مقاومت به انسولین با استفاده از فرمول HOMA-IR برای تمام بیماران محاسبه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کای و آنالیز واریانس.استفاده شد.
نتایج:در این بررسی در ۳ گروه سطح انسولین سرم (p=0.491)، میزان شاخص مقاومت به انسولین (HOMA- IR) (p=0.470)، شیوع مقاومت به انسولین(p=0.140) ، و شیوع مقاومت به انسولین شدید (p=0.696) اختلاف معنی داری با هم نداشتند.زمانی که افراد از نظر BMI نیز دسته بندی شدند، (BMI>25, BMI<=25)بین سه گروه از نظر مقاومت به انسولین اختلاف معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که سطح انسولین سرم و شیوع مقاومت به انسولین در افراد چاق در ۳ گروه هیرسوتیسم ایدیوپاتیک، PCOS و سالم تفاوت معنی داری ندارد.