مقاله بررسی میزان قند خون ناشتا از طریق گلوکز بزاقی در بیماران دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان قند خون ناشتا از طریق گلوکز بزاقی در بیماران دیابتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت ملیتوس
مقاله خون
مقاله بزاق
مقاله گلوکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیدامید
جناب آقای / سرکار خانم: بوستانی نجمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: قانعی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانیان آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخیص دیابت براساس یافته های آزمایشگاهی و علائم و نشانه های کلینیکی است. آنالیز قند ناشتا مهمترین روش تعیین بیماران دیابتی است. ولی به دلیل تهاجمی و استرس زا بودن این روش، اخیرا استفاده از گلوکز بزاقی به عنوان روشی ساده و غیرتهاجمی جهت ارزیابی وضعیت قند بیمار مورد توجهمتخصصین قرار گرفته است. هدف از این مطالعه ارزیابی امکان استفاده از گلوکز بزاقی جهت تعیین قند خون ناشتای بیماران دیابتی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه به شکل مقطعی در مورد ۱۵۰ بیمار دیابتی نوع ۲ انجام گرفت. بعد از جمع آوری نمونه های خونی و بزاقی بیماران در حالت ناشتا، قند خون ناشتای بیماران با روش GOD-PAP و گلوکز بزاقی ناشتا با روش گلوکوز اکسیداز/ پراکسیداز مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیزهای آماری با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد.
یافته ها: میانگین گلوکز بزاقی ناشتا و قند خونی ناشتا به ترتیب ۶٫۱۰ و ۱۵۸٫۶۱ بودند. ضریب همبستگی بین گلوکز بزاقی ناشتا و قند خون ناشتا ۰٫۵۹۳ بود (p<0.001).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد بین گلوکز بزاقی ناشتا و قند خون ناشتا ارتباط خطی معنی داری وجود دارد. بنابراین استفاده از گلوکز بزاقی ناشتا می تواند به عنوان یک روش غیر تهاجمی در ارزیابی قند خون ناشتا مورد استفاده قرار گیرد.