مقاله بررسی میزان فلوراید شیرهای بسته بندی و شیرخشک های پرمصرف شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان فلوراید شیرهای بسته بندی و شیرخشک های پرمصرف شهر تهران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوراید
مقاله شیر گاو
مقاله شیر خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری زاده ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: پورذکریا زکیه
جناب آقای / سرکار خانم: نجف پور امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از دغدغه های جامعه دندانپزشکی میزان واقعی فلوراید در شیر مصرفی نوزادان است. با توجه به عدم اطلاعات کافی در این زمینه هدف از این تحقیق تعیین میزان فلوراید در شیر گاو و شیر خشک های پر مصرف در شهر تهران در سال ۱۳۹۰بود.
مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی صورت گرفت. ۹ نمونه شیر گاو پر مصرف از سوپر مارکت و ۲ نمونه شیر خشک متداول و مصرفی از داروخانه خریداری گردید. غلظت فلوراید در نمونه ها با استفاده از روش پتانسیومتری اندازه گیری شد و برای دستیابی به نتایج آماری از آزمون ANOVA استفاده گردید.
یافته ها: میزان فلوراید شیرهای مورد بررسی PPM 0.15±۰٫۰۶ بود. در این پژوهش در بین اسامی تجاری مختلف، حداقل میزان فلوراید در شیر دامداران با ۰٫۱۲±۰٫۱ و حداکثر PPM 0.17±۰٫۰۸ در شیر چوپان بوده است که اختلاف آنها به لحاظ آماری معنی دار نبود. (P<0.5)
نتیجه گیری: به نظر می رسد میزان فلوراید در بین مارک های مختلف شیر خوراکی در شهر تهران تفاوت معنی داری ندارد.