مقاله بررسی میزان فقر مطلق با محوریت کودکان در بین خانوارهای شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان فقر مطلق با محوریت کودکان در بین خانوارهای شهر تهران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص سرشمار فقر کودکان
مقاله شاخص شدت فقر کودکان
مقاله میزان فقر کودکان
مقاله میزان فقر مطلق کودکان
مقاله میزان محرومیت کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسینی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کودکان در بین خانوارهای شهر تهران و بررسی ارتباط میان ویژگی های خانوار و فقر کودکان در سال ۱۳۸۷ است. به منظور اندازه گیری فقر کودکان از شاخص های سرشمار و شدت و شکاف فقر در مناطق ۲۲ گانه تهران استفاده شده است.
روش: در این تحقیق از روش پولی و روش غیر پولی استفاده شده است همچنین بابکار گیری نرم افزار stata میزان متوسط محرومیت در هر منطقه و توزیع آن نیز در این مناطق مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که، میزان محرومیت و میزان فقر مطلق کودکان در بین خانوارهای زن سرپرست بیش تر از مرد سرپرست است. همچنین میزان فقر محرومیت شدید و میزان فقر مطلق کودکان در بین خانوارهایی بیش تر است که سرپرست آن ها سواد کم تری داشته و خشونت و اعتیاد نیز در آن ها وجود دارد.
نتایج: با محاسبه شاخص های فقر در مناطق 22 گانه تهران، این نتیجه حاصل گردیده است که بین توزیع میزان فقر محرومیت شدید و میزان فقر مطلق کودکان در مناطق ۲۲ گانه تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس این تحقیق، شمال تهران شامل مناطق 3 و 5 و ۱، کم ترین میزان سرشمار و شکاف و شدت فقر را در هزینه تحصیلی و تفریحی و سرگرمی، سلامت خانوار و همین طور کالری مصرفی روزانه خانوار دارند. مناطق جنوبی نیز شامل مناطق 13 و 15 و 18 تهران، بیش ترین میزان فقر کودکان را دارند.