مقاله بررسی میزان فقدان ژن گلوتاتیون اس- ترانسفراز T1 و M1 در افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان ریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان فقدان ژن گلوتاتیون اس- ترانسفراز T1 و M1 در افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان ریه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوتاتیون اس
مقاله ترانسفراز
مقاله GSTM1
مقاله GSTT1
مقاله سرطان ریه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیرالسادات بی بی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نظری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخها محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خانواده ژنی گلوتاتیون اس- ترانسفراز (GST) از آنزیم های متابولیکی مهم در سم زدایی مواد جهش زا و حذف کارسینوژنها می باشد. فقدان آللی ژنهای GSTمی تواند در جمعیت های مختلف با افزایش خطر انواع سرطان به خصوص مرتبط با مصرف سیگار همراه باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان فقدان ژنهای GSTT1 و GSTM1 در افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان ریه و تعیین رابطه آن با افزایش خطر ابتلا به سرطان ریه می باشد.
روش کار: در این مطالعه مورد- شاهد استخراج DNA ازنمونه خون ۳۰ بیمار مبتلا به سرطان ریه و ۷۰ فرد نرمال سالم با روش نمک زدایی (Salting out) انجام و با PCR حذف در ژن های GSTT1 و GSTM1 مورد بررسی قرار گرفت. از آزمونهای t و Chi-Square و آزمون دقیق فیشر جهت آنالیز داده ها استفاده شد.
نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده، ۳ بیمار (۱۰%) و یک شاهد (۱٫۴%) در هر دو ژن حذف، ۱۹ بیمار (۶۳٫۳%) و ۵۹ شاهد (۸۴٫۳%) ۹ هر دو ژن تیپ وحشی، ۵ بیمار (۱۶٫۷%) و ۵ شاهد (۷٫۱%) حذف –GSTT1 تیپ وحشی GSTM1 و ۹ بیمار (۳۰%) و ۷ شاهد (۱۰%) حذف –GSTM1 تیپ وحشی GSTT1 دارا بودند. مقایسه آماری میزان حذف ژن GSTM1 به طور معنی داری در بیماران بیش از گروه شاهد بود (P=0.016) و حذف حداقل یکی از ژنهای GSTT1و GSTM1در بیماران به طور معنی داری بیش از گروه شاهد بود (P=0.022).
نتیجه گیری: موتاسیون یا حذف ارثی در ژنهای GSTT1 و GSTM1 در ارتباط با تشدید عوارض کارسینوژنها بوده که اهمیت خاصی در افزایش خطر بروز سرطان ریه دارد و افرادی که دچار حذف حداقل یک ژن (به خصوص ژن GSTM1) و یا هر دو ژن می باشند، احتمال سرطان ریه درآنها بیشتر از افرادی است که هر دو ژن GST آنها نرمال باشد.