مقاله بررسی میزان فرار بیماران از یک بیمارستان عمومی در شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان فرار بیماران از یک بیمارستان عمومی در شیراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرار
مقاله بیمار
مقاله بیمارستان عمومی
مقاله اورژانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خمیرنیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی جابری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شیروانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرار بیمار از بیمارستان هزینه های زیادی را برای بیمار و نظام سلامت به همراه دارد. از سوی دیگر احتمال ایجاد حوادث ناگوار برای این گروه از بیماران به مراتب بیشتر از سایر بیماران می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان فرار بیماران از بیمارستان عمومی شیراز در طی دو سال ۹۰ و ۹۱ بود.
مواد و روش: این مطالعه از نوع مطالعات گذشته نگر بوده که به صورت توصیفی در یکی از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. در این مطالعه داده های بیماران فراری از یکی از بیمارستان های عمومی شیراز از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۳۹۱ از پرونده های بیمارستانی استخراج گردید. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه ۲۱ و آمار توصیفی انجام شد.
یافته ها: از مجموع ۸۴۴۲۰ نفر بیمار پذیرش شده در بیمارستان در طی دو سال ۹۱-۹۰، تعداد ۴۵۴ نفر فرار کرده بودند. بیشترین فراوانی فرار بیمار مربوط به بخش اورژانس، مردان و افراد متاهل بود. همچنین مدت اقامت بیشتر افراد فراری کمتر از یک روز در بیمارستان بود و فرانشیز ۶۰ درصد افرادی که بیمارستان را بدون مجوز ترک کرده بودند به صورت رایگان بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به افزایش فرار بیماران از بیمارستان در سال های اخیر باید با مکانیسم های مناسب و راهکارهایی از جمله کنترل بیشتر بر ورود و خروج بیماران، افزایش ارتباط کادر درمانی با بیماران و کنترل افراد باسابقه فرار، از بروز اینگونه رفتارها جلوگیری کرد.