مقاله بررسی میزان غلظت عناصر سنگین (کادمیوم، سرب، روی) در منابع تامین آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان غلظت عناصر سنگین (کادمیوم، سرب، روی) در منابع تامین آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان بندرعباس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله آب آشامیدنی
مقاله بندرعباس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی زاده فینی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: رازمند نواب
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی امان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آب زیرزمینی از جمله مهمترین منابع تامین آب شرب می باشند. براساس بررسی های انجام شده سفره های آب زیرزمینی منبع اصلی تامین آب شرب بیش از ۱٫۵ میلیارد نفر در سرتاسر جهان اند. آلودگی منابع آب های زیرزمینی توسط آلاینده ها باعث کاهش کیفیت این منابع می گردد و حتی در برخی مناطق احتمال غیرقابل استفاده شدن آنها را افزایش می دهد. لذا هدف این مطالعه، بررسی میزان غلظت عناصر سنگین (کادمیوم، سرب، روی) در منابع تامین آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان بندرعباس در سال ۱۳۹۰ می باشد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، نمونه های آب آشامیدنی بر اساس روش استاندارد از ۲۵ منبع تامین کننده اصلی آب شرب در روستاهای شهرستان بندرعباس تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد. نهایتا داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد میانگین غلظت فلزات روی، سرب، کادمیوم و در چاه های آب شرب مناطق روستایی شهرستان بندرعباس به ترتیب: ۰٫۰۷، ۰٫۰۲۰ و ۰٫۰۰۵۴ میلی گرم در لیتر بود که این مقادیر در محدوده استاندارد بود. اما حداکثر غلظت فلز کادمیوم در ۱۳ نمونه (۵۲ درصد) بیشتر از مقدار مجاز تعیین شده سازمان جهانی بهداشت و ۹ مورد (۳۶ درصد) بیشتر از حد مجاز استاندارد ملی و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا بود. در رابطه با فلز سرب هم نتایج نشان داد. در ۴ مورد (۱۶ درصد) از نمونه ها بالاتر از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت و استاندارد اولیه آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا می باشد.
نتیجه گیری: میانگین غلظت فلزات سنجش شده در اکثریت چاه های آب شرب در مناطق روستایی شهرستان بندرعباس بالاتر از مقدار مجاز تعین شده سازمان جهانی بهداشت نمی باشد. اما در مناطقی که حداکثر غلظت این فلزات بالاتر از حد مجاز تعیین شده می باشد، مطالعات جامع تر در فصول کم آبی و پرآبی همچنین مطالعه ای در خصوص جهت تعیین بیماری های مرتبط با این فلزات پیشنهاد می گردد.