مقاله بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان رشته تربیت بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در طب ورزشی (حرکت) از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان رشته تربیت بدنی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجوی رشته تربیت بدنی
مقاله کشیدگی و کوفتگی عضلانی
مقاله شیوع آسیب
مقاله آسیب های عضلانی – تاندونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک روان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب الزمانی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان تبریزی کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. جامعه آماری شامل دانشجویان ورودی سال های ۸۳ و ۸۴ رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان (۱۳۸ نفر) بود که حداقل دو سوم دروس عملی را گذرانده بودند. به دلیل محدود بودن افراد در دسترس، تمام افراد جامعه وارد مطالعه شدند و میانگین سن، وزن و قد نمونه ها به ترتیب ۲۳٫۴±۱٫۲ سال، ۶۳٫۶±۱۲٫۷ کیلوگرم و ۱۶۹±۷٫۹ سانتی متر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساز بود که روایی محتوای آن با استفاده از نظر پنج نفر از استادان تایید و پایایی درونی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی شد و ۰٫۹ به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که آسیب های عضلانی – تاندونی، بیشترین فراوانی را داشتند و در این میان کشیدگی و کوفتگی عضلانی شایع ترین آسیب ها بودند. هندبال پرآسیب ترین رشته ورزشی و آسیب شایع آن کوفتگی عضلانی بود. بین فراوانی آسیب در نیمسال تحصیلی بهاره و پاییزه و همچنین بین دانشجویان دختر و پسر اختلاف معنی داری وجود نداشت، ولی بین فراوانی آسیب در طول ترم، در ساعات مختلف آموزشی و در بخش های مختلف یک جلسه تمرین، اختلاف معنی داری مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که بین سن و توده شاخص توده بدنی با انواع آسیب ارتباط معنی داری وجود ندارد. با توجه به یافته های ذکر شده و مخاطرات احتمالی آسیب های ورزشی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی، توجه بیشتر در امر برنامه ریزی دروس عملی دانشجویان بر اساس محدود کردن عوامل خطرزا ضروری به نظر می رسد.