مقاله بررسی میزان شیوع سندرم قبل از قاعدگی در جهان: یک مطالعه متاآنالیز و مرور سیستماتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم شهریور ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۸ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع سندرم قبل از قاعدگی در جهان: یک مطالعه متاآنالیز و مرور سیستماتیک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم قبل از قاعدگی
مقاله شیوع
مقاله متاآنالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیرکوندمقدم اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: کیخاوندی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: سایه میری کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم قبل از قاعدگی، یکی از شایع ترین اختلالات سنین باروری بوده که بر هیجانات و عملکرد زنان تاثیر منفی دارد. از آنجایی که عوامل متعددی بر شیوع این سندرم تاثیر می گذارند، مطالعه حاضر با هدف بررسی این اختلال در جوامع مختلف با روش سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر با روش متاآنالیز و با استفاده از مدل های اثرات تصادفی انجام شد. در انتخاب نمونه ها، پایگاه های ISI، pubmed و Scopus جستجو شدند و ۵۳ مقاله منتشر شده طی سال های ۲۰۱۱-۱۹۹۶ استخراج شد. پس از بررسی مقالات بر اساس معیارهای ورود، ۱۷ مقاله انتخاب شد. نتایج مطالعات با استفاده از مدل اثرات تصادفی متاآنالیز ترکیب شدند. واریانس هر مطالعه با استفاده از توزیع دو جمله ای و ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 محاسبه شد.
یافته ها: تعداد کل نمونه در ۱۷ مطالعه مورد بررسی، ۱۸۸۰۳ نفر بود و شیوع کلی سندرم پیش از قاعدگی، ۴۸% گزارش شد. فراوانی این سندرم در قاره اروپا ۴۰%، آفریقا ۸۵%، آسیا ۴۶% و آمریکای جنوبی ۶۰% گزارش شد. بر اساس نمودار متارگرسیون، با افزایش حجم نمونه، فراوانی این سندرم کاهش یافته که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p=0.013). افزایش سال انجام مطالعه، تاثیری بر روند فراوانی سندرم قبل از قاعدگی نداشت (p=0.797).
نتیجه گیری: مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنیا، شیوع سندرم قبل از قاعدگی را با استفاده از ابزارهای متفاوت بررسی کرده اند. با توجه به اینکه بیشترین فراوانی سندرم قبل از قاعدگی در ایران گزارش شده است، سنجش این اختلال در گروه های سنی، اجتماعی و فرهنگی مختلف و با استفاده از ابزارهای سنجش مناسب، توصیه می شود.