مقاله بررسی میزان شیوع خطاهای موقعیتی پانورامیک دیجیتال در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۸۹۲ تا ۸۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع خطاهای موقعیتی پانورامیک دیجیتال در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله خطای موقعیتی
مقاله تشخیص
مقاله رادیولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزالدینی اردکانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: معینی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: روحی سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رادیوگرافی پانورامیک به طور گسترده ای برای اهداف تشخیصی دهان و دندان ها کاربرد دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان خطاهای رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در بیمارانی است که به دانشکده دندانپزشکی شهر یزد مراجعه کرده اند.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی انجام شد و از ۴۰۰ رادیوگرافی موجود در آرشیو بخش استفاده شد. دامنه سنی بیماران از ۷۰-۱۰ سال بود. خطاهای رایج که در ۱۳ گروه طبقه بندی شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: تنها ۴۷ (۱۱%) از رادیوگرافی ها عاری از خطا بودند و شیوع خطا در سیر رادیوگرافی ها بدین شرح بود. موقعیت جلوتر بیمار در دستگاه (۸٫۷%)، موقعیت عقب تر بیمار در دستگاه (۹%)، چرخش سر (۶٫۲%)، کج شدن سر (۳٫۷%)، پایین آمدن چانه (۱۱%)، بالا رفتن چانه (۲۷٫۷%)، موقعیت قوز کرده (۱۴٫۵%)، قرار نگرفتن چانه بر روی Chin Rest (0%)، قرار نداشتن زبان بر سقف کام (۲۱٫۵%)، استفاده نکردن از راهنمای %۱) Bite)، حرکت بیمار (۵%)، خارج نکردن دندان مصنوعی بیمار (۱٫۲%) و جدا نکردن اجسام فلزی (۴%).
نتیجه گیری: بیشترین خطای رخ داده مربوط به بالاتر قرار گرفتن چانه است و کمترین خطا مربوط به قرار نگرفتن چانه برChin Rest  می باشد.به نظر می رسد بهترین راه برای داشتن رادیوگرافی هایی با خطای کمتر، موقعیت دادن صحیح بیمار در دستگاه می باشد.