مقاله بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان دوره ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان دوره ابتدایی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات رفتاری
مقاله شیوع
مقاله دانش آموزان
مقاله مدارس ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دهشیری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرج بود. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهر کرج بود. بدین منظور ۶۰۰ دانش آموز دختر و پسر دوره ابتدایی از شهر کرج با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه CSI-4 (فرم والدین) بوده که از روایی و پایایی قبول و رضایت بخش برخوردار است. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میزان شیوع اختلالات رفتاری ۱۳٫۷ درصد می باشد. همچنین مشخص شد که شیوع اختلالات در پسران بیشتر از دختران است. شایع ترین اختلالات رفتاری به ترتیب عبارت بودند از: بیش فعالی کمبود توجه (۴ درصد) و لجبازی – نافرمانی (۳ درصد). همچنین بین تحصیلات والدین با ابتلا به اختلالات رفتاری رابطه معنی داری مشاهده شد.